Báyon nikalamo: Octubri 13, 2011 Myerkulis 12:07 SA UGTIAWRO

Patandá Sa Sansinakban
Mamáwit Kamon Patandá Muyo>

SANSINAKBAN
PILIPINAS
Anda
Bolinao
Dagupan
Ibali (Manila)
Mindanao
Pangasinan
Sambuanga
Sagada
Sibo (Cebu)
AMIRIKA
San Francisco
Seattle
 • • • • • • • • • • • • • •
PAGLAKUAN
PAKATANDAAN
TIKNULUHIYA
PAKAINGARAN
IISIPAN
IIKAPAN
PASYARAN
LUTÁ
RURANAN
 • • • • • • • • • • • • • •
UARTI
Babasawan
Sini
Tibi
Tugtog
Pamabuyawan
ISTILO
Panganan
&Arak Ubas

Pangaysingan
&Istilo
Pamamalian
&Pamamulawan

Kukasal
&Piririgaan

 • • • • • • • • • • • • • •

Magpista sara sa Pangasinan a Awron Baybay sa Sansinakban a Mangmula nin Pakad

Nangibwat sa SunStar.com.ph
Septyimbri 25, 2011
LCMY/Sunnex

LINGAYEN--Saray Pag´urayan sa Prubinsya magpista sara nin Pista sa Bulan nin Pagbiyahi a mayadí nin gawén ket mako sa Babalin Bolinao sa Martis.

Sinagyat saray magngingipatandá a ambó tamó nin mamatandá sa man´gaw´en a "Awron Baybay sa Sansinakban" a mangmula nin Pakad tan Kayo, no kai makakiramá sara anamaet sa mangmula.

Kikiten ngámin a patandá

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Saray Ápat a Naanor nin mangunguná
a nangibwat sa Bolinao nadumog saran mabyay sa Ilocos Sur

Nangibwat sa Inquirer News
Oktubri 3, 2011
Yolanda Sotelo
Inquirer Northern Luzon

BOLINAO—Saray ápat a naanor nin mangunguná a nangibwat sa Bolinao, Pangasinan, nadumog saran mabyay sa Ilocos Sur sa Lunis ket naipalkeb yay bangka ra sa Taaw nan Panrupan Pilipinas sin saray bubagyo sara si Pedring tan si "Quiel" a linmabas sa Amyana Luson sin sayan Linggo, wanran pulis.

Kikiten ngámin a patandá

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nalanip saray babali sa Pangasinan baná sa nasewang nin pulapil tan siplog nin bagyo

Nangibwat sa Inquirer News
Oktubri 2, 2011
Gabriel Cardinoza, Yolanda Sotelo
Inquirer Northern Luzon

SAN NICOLAS, Pilipinas--Si "Quiel" nin bagyo nangwá yan siri nin sinmiplog tan nasewang saray pulapil ket nalanip saray 41 nin pupurok sa 17 nin babali sa Pangasinan.

Sara sa dupong nin mangalilá sa prubinsya nin baw´asen a piligro nin masrigo (Disaster Risk Reduction and Management Council -PDRRMC) wanra saray babali sa baybay itaw sa Anda, Infanta, Bolinao, Bani, Binmaley, Bugallon, Lingayen, San Fabian tan sa Dagupan ket nalanip sara ngámin baná sa siplog nin bagyo tan sa maala´al nin taaw.

Kikiten ngámin a patandá

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MILITARYA >

 
  Nangibwat sa Miami Herald
Joseph Agcaoili/AP Photo
 

6/1/09
Si Lt. Hiniral Oscar Ravena, síyay Air Force Manbumibilin Hiniral, inayater na si US Defense Sikritaryo Robert Gates sa karaté na sa Lunis, Hunyo 1, 2009 sa Manila, Pilipinas. Itaw ya si Gates sa Pilipinas a sayan awro a pasyaran na tano makapag´irguwan a mamidmang nin mampangyadí sa patarig´enan tan say laban sa tirurismo.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAGLAKUAN/PAGKUMIRSYUWAN

BÁYON TIKNULUHIYA
PAKAPANEMTEMAN SA IIKAPAN

Si Murakami sa Suyot
nin Ingas-ingas ket
Nanalo yay Pilipinas

Nangibwat sa Times of India
Abril 17, 2010

IBALI—Si Pinoy Artemio Murakami nanalo ya sa matáreman nin ingas-ingas sa suyot nan panalo sa Mercedes-Benz Manananalo (Masters) Pilipinas sa Sabado, nakabilang ya sa mampangwá nin berdi a wanran “making birdies” sa panganggawan nin ruwa ray ubot na ket tinalo na saray mangangamat kuna sa saya tamó nin bikasan.

Kikiten ngámin a patandá

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10 nin Sini sa Pilipinas a bantayen sa 2011

Nangibwat yayti sa Blazin100.com
Pebraro 12, 2011

Sa 2011 kaririktan nin taon sa Sinima nin Pilipino. Mampangwá a nangibwat sa pakagámuran nin paganansyaan tan pakagawaan sin sayan taon, man´ikalamó et a únan kaanruwan a pakaliwaan nin CGI animasyon RPG: Metanoia a ginwá ra sa Star Sinima tan sa kábawan a sangkabantugan nin sini bilang sa Si Agimat at si Enteng Kabisote. Sarayti e a 10 a báyon sini.

   

Kikiten ngámin a patandá

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MAALAGAN PANEMTEMAN
  Oktubri 10, 2008
Nadumog ya sa YouTube si Pilipino a lalakin pangadapan ra ni Journey matingkapan nayay papasyaran (tour) ra nin pakasambawan (curse) ya.              JourneyMusic.com
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sumublí yay SM
kunan yamot na a pangaysingan a main istilo

Nangibwat sa Philippine Daily Inquirer
5/28/09

IBALI—Makapakángap a say sangkalakyan nin pamamaglakuan a wanran retail chain sa bayan ket kasa gapo et a buyawan nin pangaysingan sin 10 nin taon ana.

Balé sa yabi nan Martis, sara sa SM Department Store tinmaraná sara anamana sa náteng nin pakasawan ra sa pamalayuwan sin sísaray nangipitágay nin kurtina sa buyawan nan Pista a Linggon Pangaysingan sa Pilipinas 2009 itaw sa SMX Convention Center, Mall of Asia Complex sa Ibalin Pasay.

Kikiten ngámin a patandá

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ani mampangyadí
sa kamínan muyo?

Sitin kamínan nin Patandá Sa Sansinakban, naisip nin ikalamó tamuya saray nangyadí tan patandá sa raruman kamínan kunran saray tutawo a mag´irgo nin Binubolinao. Maipakákit lí no adti sara mag´irgu-irgo nin Binubolinao. No ani-ani rabay muyo nin ibari-baritá, bilang say nangyadí sa babali muyo, say isip muyo nin pulitiko udino relihyon, balé say dawatan ket nasurat muya sa Binubolinao. Kikiten muyoy nagwá sa lugar nin San Francisco sa Amirika.

Sumurat kamo sa sikami(sa)Binubolinao(taldek)com
udino mako kamo sa LibronRupa
ta ipatandá muyo a mampangyadí
.

  ARAREM SA 
BABASAWAN >


Mangngangan nin Aso
(Dogeaters)

PAKATANDAAN >

Saray alalakin taklubo
ket sumublí sarayna sa Pilipinas baná sa pakatandaan

IISIPAN >


Man´umabot
kunran saray Tay

Si TayLand Primo Ministro Samak Sundaravej tan si Pilipinas Prisidinti Gloria Arroyo itaw sa Malakanyang Palasyo sa May 22, 2008 nin tumaraná a pasyar nin upisyal sa Pilipinas. Pag´iruwan ray umatágay a bili nan byas--nangibwat sa AFP/Getty Images

SINI >

Síkami      |      Suratan      |      Kalindaryo      |      Dirikturyo      |      Inglis      |      Binubolinao.net