Tugtog
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Babasawan   |   Sini   |   Tilibisyon   |   tugtog   |   Pamabuyawan   |

Mabereng yay ‘Journey’ nan báyon mangangansyon

CBS NEWS Sunday Morning

Nadumog ya sa YouTube si Pilipinon lalaki a pangadapan ra ni Journey matingkapan nayay papasyaran (tour) ra nin pakasambawan (curse) ya.

Nangibwat sa Rollingstones
ANDY GREEN
Oktubri 10, 2008

Ruwan muminuto báyo sara sa Journey (Papako) tumaraná ray papasyaran nin sansinakban sa Pibraro, nikalamó yay báyon mangangansyon si Arnel Pineda, ket dandani yan kai nangyadí. “Nibaritá ko kunray kai kuyna rabay ipapatuloy,” wanay 41 nin taon a Pilipinon mangangansyon, ayay nadumog ran banda sa YouTube. “Si gumigitara nan Journey si Neal Schon nibaritá na kungko, ‘Kai magwá ana nin gumurot.’ Pinasuet nan bugá tan wana, ‘Mako kayna pa. Ipangansyon mo kuntamo.” Ket si Pineda tinalo nay kukalibangbang na tan linmiwá ya sa tablado ta inadap na saray 20,000 nin mammarayo sa Chile, mampangansyon yay sayan udas nin kukansyon a manlumumpad yay paek udino busis na a makapada kunan lalaki a pangadapan nan Journey intaw si Steve Perry. Sin saytaw, si Pineda masurok naynan nangansyon sa 63 a panugtugan ran Journey, maikalamó et a gaw´en ray tulon bulan nin pumasyar sa alalakin tablado a wanran Amphitheatre sa Amirika aya nin masurok a 33,000 nin tutawon sa sayan yabi. Say papasyaran ra ikánem nin sangkatágayan nin man´gumana sa panaon mámot, tan say panugtugan ra ket atágay a gesenan bilang gindat intaw sin mabantog saray Journey.

Sa makapaberegan, si Pineda kai na mákit a liwa-liwaan bilang kunran kamammanugtog na. Mailiw ya kunan inadó na tan si anak nan lalaki, tan say gaw´en ran inawru-awro ket katay makapagalan. “Sabtan bereng ko,” wana. “Kai ko gapo makaliwá nin lumalako. Pukawen rako tamó sa paingaren nan tunoy (soundcheck), báyo akon tumágan anggan tumaraná yaynay paliwaan sa alas nuwibi. Mabista yan talaga a gawá bale sa kapingmatan pakasambawan ya anamaet...Nibaritá ko kuni Neal say makapatumgen kungko ket no magkasakit ako. Siti pa layi a badánan na ni Steve Perry nin tinumgen,”

Sin sayan panaon mámot tamó, si Pineda ket mampaadapan nay Zoo, sitin banda a manunutug nin pananaon a wanran 80s. Main bidyo a naiká sa YouTube nin mákit ya si Pineda mampangansyon “Don’t Stop Believe” (Andí Ka Tumgen Mamemper) tan “Faithfully” (Pagpatalek) a napagawan na ni Schon, ket kalikwan na tamó a ikápat nan pangulon mangangansyon nan Journey, si Jeff Scott Soto. “Nibaritá ko kuna, ‘matkap mon ipákit may rupa mo kungko pigaw mateper taka,’” Napanemtem na ni Pineda a únan pag´irguwan na kuni Schon. “Binibilin kuyan mag´irgo sa Webcam.”

Sa sumunor nin lulinggo, si Pineda kinalap nay únan pasyar na sa Amirika tan pinarngé nayay pangangansyunan na sa adapan ran banda sa San Francisco. Nayadí a umnu-umnon awro ket inupaan raya. “Si Mr. Neal Schon sinmublí ya kungko tan nibaritá na kungko, ‘Ikumoy gawá,’” wana ni Pineda. “Si tawon bilang kungo, kai ti makapeteg—barámon milagro.” Sa pakadalian, sara sa banda ginwá ray ruwan disko a napnó nin tugtog: say sayay báyon kukansyon tan saya et a narikurada anamana nin gawá. “Makapangingintar nin mantumekré sa gurot nan pupitri a mamantay kuna ni Arnel nin mangirikurda nay saraytin kukansyon,” wanan mammanugtog nin keyboard si Johnathan Cain. “Barámon rumuran sa ruranan nin udas a sumublí sa sin saytaw.” Sin linmiwá sa Hunyo, say album ra nakalakuan yaynan 441,000 kupya; siti pa a sangkalakyan nin gawá ra sin si Perry linakwanan nayay banda.

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa babo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Si Charice pinaliwá nay
sayan pangúnan paliwaan
nin kansyon sa Oprah

Nangibwat sa abs-cbnNEWS.com
05/19/2009

Si mabantog sa sansinakban nin mangangansyon, síya si Charice, nipaliwá nay pangúnan kansyon (debut single) nin sansinakban, “Sumurat ako kunan Dyos” (A Note to God), sa Oprah Winfrey Show sa Lunis, ket sitin pakaliwaan nikakaluwá ya si Oprah.

Bilang kunan Winfrey, síyay sayan makapaninreg nin babayi sa sansinakban, nailuwá ya legleg sa duyo nan kansyon sa adapan ran mamangalapkap nin mamamantay. Say “Sumurat ako kunan Dyos” naturba na ni Diane Warren, síyay mananalo sa Grammy tan pinagawá na ni David Foster, siyay mapanungtungan.

Kinalamó ra si Charice saray mamanugtug (urkistra) tan mumangangansyon (kuros) sa pangansyunan nan pangúnan kansyon. Si Foster, nanugtug yan pyano.

“Katay salak ako pa…talagan alaki yayti a mangyadí kungko. Kansyunen koy únan kansyon ko, say kansyon kon bukod. Tan saray tutawo wanra lí, ‘Oy, kansyon na in ni Charice,’” wanan daikleng nin mangangansyon, a síyay nag´in mabantog nin mangansyon a kansyon ra ni Celine Dion tan si Whitney Houston.

Sara si Winfrey, si Warren tan si Foster sabtan tinreg ra kunan mangangansyon. Si Winfrey ket makatunoy na tamó a “wow” sa nayadí nan pangansyunan ni Charice anta si Warren inulitan na nin “mampakángapan” tan “Maandá.”

“Wow, nipatutuo mo pa talaga sa lapos nan nailalo ko. Mampakángapan yan talaga a pangansyunan na. Maandá, ” wana nin Warren.

Wana anamaet ni Foster a manunurba, “Sa pakabyayan ko, ikarwa anggan ikatlo tamó nin mangyadí ti sa panaon nin byay ko. Tan abaw tawo nin nikagawá kungko. Kanyá siti pa a saya sa kunran ruwa anggan tulo nin mangyadí sawanin...sabtan andá a pangansyunan na.”

Say paliwaan sa Mayo 18, kalansuyutan nan maningkap sa sansinakban kunran “Sabtan Kaungan nin Ának.” Siti pa anamaet a ikatlon kaliwaan na sa mabantog nin Amirikanon paliwaan nin mag´irgo.

Sin sa únan kaliwaan na sin sayan taon, wanan ni Charice “abaw a nasilyan” say byay na .

“Abaw a nasilyan sa byay ko baná ta niparaté ray ipasakop ako sa sini. Núna-núnan nangyadí ti...tan siin a rabay-rabay kon sini, ‘Alvin tan saray Chipmunks,’” wanan mangangansyon.

Si Charise, mipasini ya lí a síyan bukod na kunan 20th Century FoxAlvin tan saray Chipmunks 2,” say sinin kingkoy a wanran live action-animation. Ipaliwá ya lí sataon.

Mintras, si Charice nikalamó a rabay nan sarien a tugtug nin Jazz. Rabay na anamaet nin makidunong kuni Justin Timberlake, síyay sayan kasambawan na.

Mampidamag ya? Wanan 17 a taon nin mangangansyon, “ Kai ko pa nin mampidamag balé main daikleng kon kadamagan (crush) ko kuni Josh Groban.”

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa babo

Patandá nin Tugtog

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Si Charice pinaliwá nay
sayan pangúnan paliwaan
nin kansyon sa Oprah

05/19/2009

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma