Man´lumalaban
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Man´LUMALABAN (BUKSING)   |   Bilyar   |   Bulangan   |   GOLP   |   PaGLULUMBAAN   |   Putbol   |

Manny Pacquiao
‘Sangkaungan nin Buksingiro (Manglalaban) sa Pananaon’

Nangibwat sa Mirror.co.uk

4/3/09 Si Manny Pacquiao nin taga Pilipinas tinaso nayan nálek si Ricky Hatton nin taga Inglatira mísa nayan nanalo a titulo nan Welterweight sa MGM Grand Garden.

Nangibwat sa Special to the Manila Times
JUN MEDINA 5/09/09

Si Manny “Pacman” Pacquiao naingaran yan “Sangkaungannin Manglalaban kunan sitin pananaon (2000s)” sa lista nin saray sankaungan a ginwá nan sayay mabantog nin manunurat sa magbuksing (man´lumalaban) ket mangkakiramá nay pakasilawan kunran raruman maong nin manglalaban bilang sara si Muhammad Ali, si Sugar Ray Robinson, si Henry Armstrong, si Sugar Ray Leonard tan si Roberto Duran.

Si Pacquiao, 30 nin taon, síya tamó a taga Asya kunan sitin lista. Tinalo udino dinaeg naya si kai gapo matalon Floyd Mayweather Jr., ket síyay nag´in naikakarwawan.

Ginwá nan sayan mabantog nin manunurat sa mangyadí nin man´lumalaban tan manunurat sa iikapan, si Michael Rosenthal sa Ring Magazine, sitin lista a kalalamuan nin sangkaugan-nan-sangkaungan ran manglalaban sa kabyatan-kalla-kabyantan sin 10 pananaon intaw, nangibwat sa pananaon nin 1910s anggan sa pananaon nin 2000s.

“Say pakatungtungan nan sitin Pilipino ket umalaki ya naynay nan lumakdang ya sa pamalabanan,” wana ni Rosenthal sa sayan pakasuratan. “Makángapan tamo kunan naynay nan gaw´en sa laban na kunran tulo nin Miksikano, sara si Antonio Barrera, si Erik Morales tan si Juan Manuel Marquez,” wana ni Rosenthal.

“Nabigraan tamo sin tinegen naya si Oscar De La Hoya. Tan sa ikarwan Mayo, nipákitan nay ginwá nan mag´in a makapanemteman nin naynay a wanran klasik,” nikalamó na. Kunan siin nin awro, si “Pacman” pinálekan naya si Ricky Hatton a taga Britan sa makapakángapan nin stilo sa ikarwan panglibedan nin labin-ruwa kumon a panglibendan a kinalap nay barkes a titlo nin International Boxing Organization’s Junior Welterweight.

“Say paspas, gesen, bayani tan sa pangaya udino babá na ket nadumog nan bábá na ni Ricky Hatton tan nagketan ya (Hatton) nin napálekan rayep. Kasan anted yayti no kai makapangingintar. Sawanin, anggan abaw et, síyay sangkaungan nin bituen sa man´lumalaban tan kai tamo makatágan no ani makasunor.” Wana ni Rosenthal.

Napilí yay sankaungan nin manglalaban sa pananaon nin 1990s si Roy Jones Jr., síya “sa kaungan na, maninreg yan pakángap.” Si Pernell Whitaker naikakarwawan ya, makinis a kawiri na a síyay mapanemteman maong nin pinálekan naya si De La Hoya sa pakaungan na, balé natalo ya tamó sa napurpyawan nin papagketan.

Si Sugar Ray Leonard naingaran yan sangkaungan sa pananaon nin 1980s kunan alaki a panaluwan kunra ni Roberto Duran, si Thomas Hearns tan si Marvin Hagler. Si naikakarwawan si pakatungtungan a Miksikanon manglalaban si Julio Cesar Chavez.

Si Roberto Duran, naipakákitan yan “kai gapo makakuditan sa titlo a may´an kabyatan,” ket naingaran yan sangkaungan nin manglalaban sa pananaon nin 1970s. Si Carlos Monzon síyay naikakarwawan.

Si Mohamma Ali síya pa a Adí sa Pamalabanan sa pananaon nin 1970s. “‘Si Sangkaungan’ síya a sangkaungan sa panaon na,” wana ni Rosenthal. Si naikakarwawan síya si Carlos Ortiz, síya pa a pangulon pakalabanan na ni Gabriel “Flash” Elorde, síyay pakatuntungan a Pilipino nin dyunor may´an kabyatan, ket síyay sa atágay sa pigugrupo na sa ánem nin taon.

Si Ali ket Cassius Clay ya intaw báyo yan nag´in Muslem. Taga Kentucky ya tan mananalo udino kampyon ya sa Olympic.

Si Ray Robison, síya pa kano a sangkaungan sa ngámin nin pananaon, ket naingaran yan sangkaungan sa pananaon nin 1940s sa welterweight (mababyat et dyan sa may´an kabyatan balé mamay´an et dyan sa butlay kabyatan) nin pigugrupo tan sa panaon nin 1950s sa bultay kabyatan nin pigugrupo.

“Si Robinson kai ya gapo nin makuditan sa welterweight,” wana ni Rosentahl. “Síya pa et a sayan sangkaugan sa butlay kabyatan sa kaanggaan.” Saray naikakarwawan sara si Willie Pep (1940s) tan si Achie Moore (1950s).

Kabyatan-kalla-kabyatan nin sangkaungan sa pananaon nin 1930s si Henry Armstrong a kasan kakalaban, síya tamó a manglalaban nin main titlo a mirngan sa tulon kaklasi nin kabyatan. Si naikakarwawan síya si Tony Canzoneri.

Síya pa kano a sangkaungan sa pananaon nin 1920s si Benny Leonard, síya pa kano a umnon wanra nin “sangkaungan sa may´an kabyatan sa kaanggan.” Si naikakarwawan si Harry Greb.

Si Sam Langford napilí yan sangkaungan sa pananaon nin 1910s, “daikleng yan lalaki a tinalo na saray sangkaungan nin alalaki nin lalaki sa panaon na.” Si naikakarwawan síya a pakatungtungan si Jimmy Wilde a taga Wales ket natalo ya kunan saya et nin maong a Pilipino nin manglalaban si Pancho Villa, síya pa a mananalo udino kampyon sa sansinakban sa taon nin 1923.

HBO PPV: Sangkabistawan nin Manlumalaban: Manny Pacquiao

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa babo

Patandá nagibwat
sa Iikapan nin Manglalaban

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma