Golp
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Man´LUMALABAN (BUKSING)   |   Bilyar   |   Bulangan   |   GOLP   |   PaGLULUMBAAN   |   Putbol   |

Si Murakami sa Suyot nin
Ingas-ingas ket
Nanalo yay Pilipinas

Nangibwat sa Times of India
Abril 17, 2010
AFP

IBALI—Si Pinoy Artemio Murakami nanalo ya sa matáreman nin ingas-ingas sa suyot nan panalo sa Mercedes-Benz Manananalo (Masters) Pilipinas sa Sabado, nakabilang ya sa mampangwá nin berdi a wanran “making birdies” sa panganggawan nin ruwa ray ubot na ket tinalo na saray mangangamat kuna sa saya tamó nin bikasan.

Si Murakami nayadí ya sa suyot-ikap na nin lima-sa sirong-na sa bilang nan bikasan (five-under-par) nin 67 sa babali nan pamangingikapan na ket tinalo na saray kababalyan na sara si Jay Bayron tan si Angelo Que, tan si mampiikap sa Ibali si taga-Netherlands Guido Van Der Valk, itaw sa Ibali Southwoods Golf tan Country Club.

Si Bayron, mangungúna ya sin sa únan ikap tan nakauray ya sa nikakaawro anggan nakasaya-sa babo-na sa bilang nan bikasan a wanran bugi (bogey) sa 15 tan nikarwa yan nagbugi sa 16, nakabilang yan 73. Say tulo nin mamikas bugá a wanran putt sa ikalabin-ánem nangibwatan sa sayan mitro (3 feet) a kadayuan ket nasubok nin nabli kuna.

Saray ruwa sara si Que tan si Van Der Valk nagbugi nin ápat-sa bilang nan bikasan (par-four) sa ikalabin-walo báyo raya kai nagket a lawak nin birdi sa kunran ikarwan bikas ra tan sísaran ruwa a nakabilang saran 69.

Si Murakami, 26 a taon na, nagket ya kunan pamikasan nan six iron nangibwat sa 160 yarda nin linmampad sa siri a naabutan sa panganggawan ubot a tulo tamo a bikas na.

“Kai ko tandá nin maibaritá. Sin nakaberdi akon 17 nibaritá ra kungko nin adani akuyna sa úna kanyá nibaritá sa kadiryan ko matkap kon makaberdi nin 18. Nakasalak ako sa panganggawan nin bikasan bugá ket nibaritá sa kadiryan ko wantaw tamo’ a ginwá mon bikasan bugá a nakapanalo mo sa Buká nan Johor sa 2007,” wana ni Murakami, a síyay nanalo nin $9,750.

Si Bayron nakaúna ya sa kataránan anggan sa panganggawan nan ikap tan nakaúna ya a tulon-bikas sa nikakaawro ket naisuratan ti a wanran wire-to-wire nin panalo.

“Nabiguan akon tuloy. Ani et a maibaritá ko? Katay pagal ko báyo sa anron linggon nin itaw ako sa úna. Makaadal akuyna pa tamó kunan sitin nangyadí,” wana.

Si Pinoy Mars Pucay nayadí yan ruwa ran bikasan sa suyot nan manananalo báyo yan nakabikasan nin 72.

Say milalaban nin 60,000 dulyar siti pa a kataránan nin pangyadí sa panaon sa Milalaban nin Mercedes-Benz a main wanran 10-paa na. Say sumunor nin mampangyadian sitaw say Kataránan nan Singha Pattaya sa Burapha Golf Club itaw sa Taylan mangibwat sa Abril 29 anggan sa Mayo 2.

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa atágay

Patandá
sa Paglulumbaan

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma