Sambuanga
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  ANDA   |   BOLINAO   |   DAGUPAN   |   IBALI (MANILA)   |   Lingayen (Pangasinan)   |   Mindanao  |   Sagada   |   Sambuanga   |   SIBo (CEBU)   |

Man´umusaes saray kamumuko nan nasasambot sa Pilipinas

Saray Abu Sayyaf tinaun-taon saraynan naglilímo kunran san´ili tan
kunran tagadti sa bagatanan kamínan nan Mindanao sa Pilipinas.

Nangibwat sa AFP
Abril 6, 2010

SAMBUANGA—Saray kamumuko nan matatandá nin lalaki a main panglakuan na a sinambot ra a nasitan Islam nin mangangaway itaw sa bagatanan Pilipinas ket nipaingangádo rayay pangibulusan na sa Martis, wanra nin say kaingaran na makapoy anan tuloy.

Rinmaté a usaes nin makaingaran legleg ran saray mangunguray udino awturidad a nipatandá ra nin tandá ra no adti ya si Charles Reith, 72 a taon na, síyay lalaki nin Swiss a kap´unan na, ket sinambutan raya layi sa adapan nan bali na sa adapan baybay itaw sa Sambuanga sa Linggon yabi.

“Mampagkasakit ya. Man’umusaes mi kunran mananambot a matkap rayan alilaen tampor báyo rayan iligyas si Mr. Reith,” wana ni Al Alhabshi, adanin kamuko naya tan kapadan lalaki a main panglalakó na.

“Mampangirangep ya sa pulmunya tan nadirami yan bugá sa utek a wanran stroke (siti pa a mangyadí no masalamban yay dayá a mako sa utek) ket man´umandá ya et kunan siti sin ruwan bulan,” nibaritá na ni Alhabshi. “Matkap nay tambar na.”

Si Pangulon Militarya a Katulong nan Mangingibilin sa Babali (Regional military chief Lieutenant General) Benjamin Dolorfino wana saray sundaló naakuen raynay pakatandaan no adti ya si Reith balé kai naya maibaritá no adti ya.

“Main et pakatandaan nin sabtan madunong a mampaninepan ket mipagketan lí no sínon dupong a mampangágetan kunan síyay nasambutan.”

Saray pulis wanra sa Lunis nasita ra saray kasuldungan ra sara sa Abu Sayyaf-nakasuldong sa Al Qaeda ket sísaray pinakabiangan sa panambutan.

Sara sa Abu Sayyaf nakasuratan sara sa uray nan Amirika a marabay madakepan kunan sitin dupong a manglilímo nin nangibwat sa raruman babalyan ket sísaray naparsawan sa sangkadukaan nin pakadaegan sa babalyan, bilang sa kábawan a pananambutan nin sinanlaan a mangyayadí sa bagatanan nan Pilipinas.

Kapresan, main kalinguwan kunan pamangibwatan na ni Reith.

Saray pangulon pulis sa babalyan tan raruman pulis linilbian raya nin lalaki a main nin panglakuan na a naiyak ya sa Swiss nin mampiikap sa bagatanan nin tinaun-taon.

Balé namaet, saray kamumuko na wanra niyanak ya tan inmalaki ya sa Sambuanga kunan tatay na a nangibwat sa Swiss a nangasawan Pilipina.

“Sakalako a kaingaran nin ngaran na, balé niyanak tan inmalaki yadti,” wanan mayor sa Sambuanga si Celso Lobregat. “Rabay mi ngámin nin maipasublí yan maong tan maligyas ya.”
Sara sa Upisinan Rubari Taaw a Pangilalaman sa Swiss itaw sa Ibali kasan nakaibaritá ra kunan nagyadí sa Martis.

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa Atágay

Patandá nagibwat
sa Sambuanga

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma