Kukasal & Piririgaan
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Panganan & Arak Ubas   |   PANGaysingan & Istilo   |   Pamamalian & Pamamulawan   |   Kukasal & Piririgaan   |

Mabistan ginwá muyo,
sara si Judy Ann tan si Ryan

Nangibwat sa Philippine Daily Inquirer
NESTOR TORRE
5/13/2009

Manila, Pilipinas—Abaw saray kukasal ran mamabantog a naikapen ra ngámin a sileng tan kidlap nin maalaga ra, nikalamó a malbang a sirimunya, kábawan a magninung-ninang tan talagan susanyasot nin mamako. Sa pakalilbian ra, sara si Ryan Agnoncillo tan si pikasalan na Judy Ann Santos, katepelan ran liningatan a alakin piririgan tan alakin pakalakyan a maiwanra-wanraan ra, tan pinilí ra a mabaritan nin masubag sa mamabantog nin kasal, ket ambó ya sa Simbawan sa Manila, balé itaw ya sa daikleng tanda nan simbawan sa maprubinsyan San Juan, Batangas.

80 susan´ili

Sa ipatuluyan nan katinekan tan sa kabukudan ran pipákaan sa pangyadian, saran ruwa kai ra ginwá taw a makagulo tan makaabará nin makibansal a mangibyat sa alalakin bansal, bilang sa susanribo a sabtan maalaga nin tawo a wanran VIPs a matkap nin sagyaten sa kukasal tan sa pamaririgaan.

Si Judy Ann tan si Ryan pininwen ray lista ra nin inmayapá sa 80 tamó, taman no magámuran ray sager ran alagan tutawo. Matpel in talaga.

Sa kalamuan, si Judy Ann rabay nan talaga a si tatay nan naisyay kuna a itaw ya anamaet. Maong ta, si nanay nibaritá na kunra sa ngámin nin tutawo a mataros na a patkapan nan anak na a itaw sara ngámin nin pamamali kunan sitin maalagan nin pagyadian, ket gumaraw-garaw nan nikalamó a sinubag nay pakatukswan nin rabay na kumon nin ipadugpá yay asawa nan intaw.

Sa paririgan nan garawan, say pakaawayan ran matua na siti pa layi a sayan badánan na ni Judy a kai gaw´en taw a kaugalian nin lumalako sa dalanan nan simbawan no kai pinili nay lumalako bukod sa altar.

Say saya et nin badánan na layi a 30 nin taon nayna tan say kaingaran na ket síyay nay tawo nan bukod, kanyá sa palalako nan bukod naipabyay yay patalek sa bukud-bukod nan kaingaran.

“Matitinek” a nagwaan

Kapadan makapatalek nin makapatandá yay “adin”kasal ra saray Agoncillo nin kai kumon nangyayadí wanin no kasa a katulungan ran tutawo a nasagyatan sa kasal. Sa kababayanan (local) ran gagawá nin mamabuya, kai mo gapo marngé nin saray tutawo a mangiyator nin uadi, baná ta nangyadí yay ‘ “Matitinek” a nagwaan’ ra mapakairayo ya sa pangaduan ran kanayon tan kukamuko ra kunran naitaraton ruwa.

Sa ginwá ra, si Judy Ann tan si Ryan manepeg sara sa kabilangan ran abaw sa kadunungan tan kabyayan nan ginwá ra. Sukat sa gaw´en nin bubagay a napanemteman ana udino napauman-uman ana, nikalamó ray ginwá ran bukod kunan pangyadian a nabyan yay talagan ikon ran bukod.

Kadadwan ta main tutawo a manbumalaw kunra nin manuya-tuyá a awit tan pakákitan ran mamabuya nin mampagbyatan a kábawan nin kukasal ran mamabantog. Ua, saray bubituen “utang” ran abaw sa kunran kababayanan (public) ra tan kagagawá ra, balé mautang sara kunran diri—tan mamepeg—nin abaw et.

Kasan babawian

Báyo saran nag´in bubituen, tutawo sara. Mayadí sa atatágay nin pakabyayan ra a umagos-agos tan sansya umanggawan lí, ket tutawo sara et lí lamang—kanyá main a pakaburuyan ran gágetan sa tágay a katawuan ra sa babo nan ngámin a raruman pakabiangan kunan sayay maalagan awro sa byay ra.

Say karabayan ran Agoncillos a mangwá a piririgan kasal a kunran diri ket mabyan kuntamo a ilalo, laluynan maipákit kuntamo a main saray bubituen nin kai ra aburuyan a pabituenan ra nin umuray tan pumaed kunra.

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumblí sa babo

Patandá sa
Kukasal & Piririgaan

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma