Babasawan
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Babasawan   |   Sini   |   Tilibisyon   |   tugtog   |   Pamabuyawan   |

Manunurat nin Pilipino,
si Bienvenido Santos,
84 nin Taon na

Nangibwat sa New York Times
ASSOCIATED PRESS
1/12/96

Si Bienvenido N. Santos, síyay manunurat undi nubilista nin inmalaki ya sa sayan baryon maidapan itaw sa Manila tan mísa yan inmalis a nako ya sa Amirika tan nanurat yan paipáká sa kasakitan ra a linmayas nin Pilipino a nakudtaw, ket nati ya sa Linggo sa kapamalian na sa Legaspi adani sa Bulkan Mayon itaw sa amyanan nan Pilipinas. 88 nin taon na.

Si Santos, síyay nanurat sa Inglis, nangakó yan makapag´adal a nangibwat sa Rockefeller Foundation tan Fulbright nin mangangakay ya sa Unibersidad nin Iowa tan mainsan inakó nay Guggenheim Foundation fellowship, say Tumangan nin Babasawan sa Amirika (America Book Award) tan say Tumangan a Tawiran nin Kaugalian sa Ripabliko nan Pilipinas (Philippine Republic Cultural Heritage Award).

Sa 1961 anggan 1966 pangungulo yan dean tan vice president sa Unibersidad nan Nueva Caceres sa Pilipinas.

 
Makapasaliw sa
New Day Publishers
 

Sa panaon nan 1970’s, say sinurat nan babasawan, “Say Mandumasal nin Tawo (The Praying Man),” maipáká a pakadukaan sa pag´uuray, ket naiyawá raya sara sa pag´uuray nan Ferdinand E. Marcos. Si Santos manilí yan lumayas a mako sa Amirika.

Síyay manunurat a mampiikap itaw sa Unibersidad nan Wichita State sa 1973 anggan 1982 tan nag´in yan kababayan nan Amirika sa 1976. Ginwá nay núnan kasublí sa panglayasan na nayadí sa paglatan nan gan-gan a tukiden ran militarya sa 1981.

Niyanak ya sa Marso 22, 1911, tan inmalaki ya sa baryo nan Tondo, sa Manila, a makapatadaan nin pakaidapan tan pakadukaan a kamínan nin kaminan. Báyo yan nangakó a tumangan nin pag´adal a nangibwat sa Pag´urayan nan Pilipinas, nako ya sa Amirika sa 1941 tan nag´adal yan Inglis sa Unibersidad nan Illinois, sa Columbia tan sa Harvard.

 
Makapasaliw sa
New Day Publishers

Sin tinuklawen rayay Pilipinas nin saray Hapon sa Ikarwan Gira sa Sansinakban, si Santos tinmaraná yan mampagagawá kunan Pag´urayan nan Pilipina nin napalayasan itaw sa Washington tan nag´irgu-irgo yan pag´adala sa kararwa nan subagen sa Pilipinas. Sin nayadí yay gira, say babasawan nan “ Say Bulkan (The Volcano)” inusisaen yay manbumangon nin pagguraan nin Amirika sa Pilipinas.

Naibatí nay anak nan lalaki si Tomas, tan tulo ának nan bubayi sara si Arme Tan, si Lina Cortes tan si Lily Anona.

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa babo

Patandá
sa Babasawab

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Babasawan na ni
Jessica Hagedorn


Mangngangan nin Aso
(Dogeaters)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bubabasawan na ni
Carlos Bulosan


Iti yay Amirika sa Pusó
(America is in the Heart)


Kális nan Tatay ko
(The Laughter of My Father)

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma