Pamasawan
—ni Kajoch Adras

Pamasawan nin Binubolinao

Siti pay kamínan ran pamasawan nin Binubolinao a nangibwat sa pamemper, gawá nin literaryo, pag´adal tan nangyadí, tan say prugrama nangibwat sa Pista nan Bolinao. No main ikalamo muyo, manurat kamo sa sikami(sa)binubolinao(taldek)com


Pamiminta sa Nasyunal Museo sa Pilipinas