Pamabuyawan
 
AMIRIKA PAGLAKUAN PAKATANDAAN TIKNULUHIYA PAKAINGARAN IIKAPAN IISIPAN ARTI ISTILO PASYAR LUTÁ RURANAN
  Babasawan   |   Sini   |   Tilibisyon   |   tugtog   |   Pamabuyawan   |

Pamabuyawan; Biyay nin Pilipino, a mamákitan sa Prisma nay Mabantog nin Kaugalian

Nangibwat sa New York Times
DON SHEWEY
3/04/01

Sin si Jessica Hagedorn, síyay manunurat, núnan nikadanyan naya ni diriktor Michael Greif maipáká sa tungtong udino nubila nan “Mangngangan nin Aso” a ipagwá ya sa pamabuyawan, ket napnó yan dwá-dwá. “Mákit kuyan sini,” wana tamó ni Hagedorn. “Balé sa pamabuyawan? Katay kalakyan na tan abaw tuloy a mangyayadí tan maseksek yan kabpalan.”

Saray in a ngámin nin kuston sinaritaan a sumabtan nin tungtung na, aya nakapabilinin yan Tumangan nin Nasyonal Babasawan sin linmiwá ya sa 1990. Say nagsikabarang nin gawá-gawá a naipánat sa byay nin mampangyadí sawanin itaw sa Pilipinas, “Mangngangan nin Aso” lumuksu-lukso ya sa pasálean nan ruway patuntungan: sa tututaon nan 1950 si Rio Gonzaga, bumabalasang a babayi nin makalla sini a nangibwat sa napaanron atatágay-kabubutlay-klasi nin kapamamali, tan say matutupay nin byay na nin Joey Sands, síyay maidap tububáyon kapikngá mangisit a lalakin uupaan a nasaksi nay pinapatyan nay mabantog nin mangunguray (say sayan tawo kai bilang ambó ya si Benigno Aquino) sa 1982.

Saraytin naipatuntong nasuldu-suldong sara a nangyadí sa Pilipinas a naibaritá uman sa radyo, sa mumiludrama, pakaulitan sa patandá tan sa taynep nin Hollywod nin maipaday umalit kunran saray magsisirbi udino sirbidor, saray bumba-star, saray huhiniral tan saray magana-ganan riyna, man´ikalamó et yay núnan babayi intaw, si Imelda Marcos. Say pirat´an nan sitin tungtong ket say litrato a byay nan Pilipino a makapresan, maririgan kábawan, kasan katataway nan sitin pakayadi sa kulunyal a nangyayadí nin abaw makaingaran a masuysoy sa alina ran mag´uuray.

Ipatuloy et…

Nipataros sa Binubolinao ni Oswí Castellano

Sumublí sa babo


Patandá sa Pamabuyawan

No main nin kuminto muyo kunran saraytin patandá, suratan muyay Binubolinao.com udino magpusto kamo sa Mag´irgo Atamo nin siksyon pigaw maikalamó saray kuminto muyo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Síkami      |      Pakánuan      |      Nangyayadian      |      Inglis      |      Raruma