Inandaan nin Kabulalakaw-
ni Barb Ver Sluis

Tarúman Nin Binubolinao

Main sayan tarúman nin main kuden napnó nin balitok a makákitan sa anggawan nan kabunlalakaw kunan sayay makakarmá nin madumog na. Sitin abagayen udino pakaalagawan ket main dwindi nin nakatalad nin mampamantay. (tarúman)

Say Tarúman nan Kabunlalakaw
Nitungtong na sa Binubolinao ni Masiken Oswí


Kabunlalakaw sa Langit ni Maliz Ong

Say wanan tarúman sin saytaw, main magtatalon a nagkamain nin daikleng lutá na sa gagawá. Sayan awro napipigaw nay sayan darekdek a nipádeng na sin kamakarwan awro ket main saya udino animan nin mangitumba-tumba kuna. Napatukó ya kunan sitin mampangyadí kanyá pinanggep nan táganen tan dakpen nayay sínon mangaw´en in.

Sayan yabi kapres sa bantay na, main sakalako pan narngé na adani sa darekdek. Karam-aram nangred ya sa bandan darekdek tan bigrá saran nakángap saray tuloy bubalasang nin bituen. Sin nákit rayay magtatalon kinmal´is saran nangred, rwa saray nakapal´is legleg sayay nabatí.

Si magtatalon nadakep nayay sayan balasang nin bituen ket inmadó ya kunan tampor. Mapaga ya nin lumayas yay balasang, isipen nan magtatalon páno nan makapaed kunan siti. Wana sa isip na, iyadi yay pakpak nan masalamangka.

Linmabas pay pananaon ket si magtatalon tan si balasang nin bituen nikasal sara tan nakakarmá sara sa pakaiyanak ran maandá lalakin abing. Máteng sara pa nin maririket anggan sa sayan awro si balasang nin bituen legleg sa sayan kalalako na nadumog nayay pakpak nan masalamangka adani sa bali ra. Kaaram, tinmaraná yan nangisip kunran bubsat na tan say kábawan ririket ra sin mikakalamó sara intaw. Kunan sitin isep nigalet nayay pakpak nan masalamangka tan kalamó nayay anak sa kadanyan na, linumpad sara nin sinmublí kunran bubsat na. Linakawanan rayay magtatalon nin nabereng sa pusó.

Saray uanito nákit rayayti tan kinaudádwan rayay luwá nan magtatalon, kanyá pinanggepen ran mamádeng a dalan nin makaulí na sa langit pinggat makákit nasaray anak tan asawa na. Nangwá saran taytay nin main nagsikabarang nin kulí*. Sitin taytay nin makulí nag´in yan kabunlalakaw.

*Say wanan kulí: maris (Ilukano), kule (Kapangpangan), kulay (Botolan, Pangasinanse, Tagalog), kulor udino color (Kastilá, Inglis).