Si Awro Tan Si Bulan

Nipataros sa Binubolinao
ni Oswí Castellano

Si Awro Tan Si Bulan
(Tarúman nin Mandaya)


Babayi nin Mandayan

Si Awro tan si Bulan nikasal sara, balé si Awro sabtan duká na tan maaway ya. Sayan Awro sinmager ya kuna ni Bulan tan tinmaraná nayan kinamat. Nalayo yan paspas anggan umnoy kaday´an yaynan úna kuna, ket sin mapagal yayna dandani nayan naabutan. Sin saytaw anggan sawanin mankamaten naya, mísa dandani nayan maabutan, tan mísa mabatí ya anamanan kaday´an.

Si sarag ra sara si Awro tan si Bulan síyay alakin Bituen, tan barámo yan tawo. Sayan panaon si Awro sinmager ya kunan Bituen ket pinisí-pisí nayan madidintek tan tinayak-tayak naya sa labas-labas nan langit bilang kunan babayi nin mangitayak nin byas, tan sin saytaw anggan sawanin abaw saraynay bubituen.

Say sumunor nin anak ra sara si Awro tan si Bulan síyay sangkalakyan nin Ayama. Mabyay ya et tan sabtan kasaw na ket naynay yan kumidem-kidem main sumlag nin kimat. Masabi yay ayama nin mampiikap sa alakin ubot sa yupá nan taaw, tan no itaw ya main umtab tamo; balé no lumakwan ya sa ubot, umagos a ramon sa rarem tan main nin makáti. No mankumiwkiw ya rumimrim sa babo nan taaw.

Si Ayama maaway ya barámo kunan tatay na; tan mísa yan masager kunan nanay nan Bulan ket sarínen nayan amilen. Sin saray tutawo sa babon lutá, malabi sara kunan Bulan, no mákit rayay ayama nin kumadani kuna, lumwá sara sa rikor tan tumáway sara tan batingtingen ray gansá anggan malímuwan yan kumadayó, tan kanyá naligyas yay Bulan.

Nangibwat sa Gutenbergress.org