Urer nan kalibangbang sa dikot
—ni Lode Van de Velde

Tarúman Nin Binubolinao

Say teper sa panandaan wana:

No mikasná kan kalibangbang nin masilya, rumaté a maandá kakarmaan.

No sumrep yay kalibangbang nin kayumanggi sa bali mo mámet ma lí a pirak mo.

No manlumké yay kalibangbang nin mangisit, main kanayon moy báyu-báyon nati.

Say panlawan nay kalibangbang nin maputi, rumaté anay kayamanan.

Say Tarúman sa Pakataraná
ran Kalibangbang
Tinungtong na sa Binubolinao si Masiken Oswí


Mantumekré saray kalibangbang sa burak—ni Larisa Koshkina

Say tarúman sa pakataraná ran kalibangbang wana nin main sa babali sin saytaw, a sayay akulaw nin nagkamain a maandá tanamanan nin burak adani sa rigrig taaw-taawan. Saray mangunguná sa adanin bubabali kinawánan raya tan mako sara sa kuna tan isili yay kuná ra sa kunan burak na.

Sara ngámin sa babali nadlaw ran main sayan bagay nin masalamangka maipáká sa kuna, baná ta sa yabi say bali na main masalamangkan salag na tan taga písa main umnu-umnon pandek a mákit nin mantumulong sa kunan magana-ganan balasang nin mangalilá sa tanamanan.

Sayan awro main malagó miaduan, matkap kon ikalamó unon lambong ra, ket namasyar sara sa babali nin itaw yay akulaw nin mampiikap, tan legleg saran mikadaw-kadaw, naaraman rayay maandá tanamanan nin burak na.

Saray rwa pinanggep saran lumuob sa tanamanan tan manamsam nin umno ray buburak. Sin nákit nayayti ni Akulaw, linmiwá ya sa bali na tan nibaritá na sa kunray rwa nin matkap saraynan lumakwan. Inmadap sara pinggat mákit raya no sínoy mampag´irgo kunra, ket kinakálisan tan ginurutan raya. Baná ta napading´eyan yay akulaw, kunudit nasaray rwa sa kunan baston na tan wana:
“Baná ta kawánan muyoy maandá nin bubarang, anggan sawanin mag´in kamuynay maandá nin mangayam-kayam.”

Kunan siin nin awro naikagwá saray kalibangbang. Makákit sara naynay sa adanin maandá burak. Tan siti pay pangibwatan ran kalibangbang