Simbawan nin Katuliko, nakipádeng sa 1607

Pakánuan nin Nangyayadian

Hulyo 25*, 1575
Awro a Pundasyon nin Bolinao.

1585
Say taon a tinmaraná a ibanhilisasyon sa Bolinao ni Fr.Esteban Marin.

1607
Say taon a namádeng yay Simbaan nin Katuliko.

1609
Say taon a naiyalis yay Bolinao sa mainland ket itaw ya intaw sa puro nin Santiago.

1788
Say taon a nasidá yay turi nay Simbaan nin Katuliko kunan rayon.

Mayo 2, 1880
Say núnan kabli nin nakaistablikado sa Bolinao nin nakakunikta sa Hong Kong tan Ispanya.

Nubyimbri 3, 1903
Naiyalis yay babali nin Bolinao tan saray raruman panrupan babali, nin taga prubinsya nan Sambalis intaw, kunan prubinsya nan Pangasinan sa birtud nan Kummisyon nan Pilipinas a Akto nin Publiko Numero:10004.

1925
Say taon a tinmaraná tan nayadí yay Munisipyo sa administrasyon nan Alkaldi Agustin Cacho.

1935
Say taon a nakagwá yay kalsada nin makikunikta sa raruman babali nan Pangasinan tan sa Ibali.

Hunyo 11, 1973
Nakaistablikado yay Bolinao School of Fisheries.

Mayo 11, 1980
Saray National Electrification Administration (NEA) tan Pangasinan I Electric Cooperative (Panelco I) tan saray sanribon magtatalon, tinmaraná sara nin nangmula a kayon ipil-ipil sa 1,000 hiktaris sa kamínan nan lutá, para sa Dendro Thermal Project. Nakainagurado yayti sa Pibraro 14, 1985 balé sa administrasyon nan Aquino, tinnumgen yay pruyikto.

Hulyo 20, 1982
Nayadí yay núnan Socio-Economic Profile nin Bolinao tan naikalamó saray DILG (Department of Interior and Local Government) umaadal a napagpyawan ran MLGO (Municipal Local Government Officer)

Agusto 7, 1996
Main plano nan  ECC nin mamádeng a multi-billion Cement Plant Complex Project, balé narityasado naya ni Sikritaryo Victor Ramos.

Marso 21, 1997
Nakainagurado yay báyon mirkado nin publiko a main ikarwan tágay na tan naingaran ya People’s Market (Palingki ran Tutawo) sa administrasyon nan Alkaldi Jesus F. Celeste.

Iniro 30, 1998
Nakaraté yay núnan ruranan ran bumbiro a nangibwat sa Bureau of Fire Protection, DILG nin binilin na ni Alkaldi Jesus F. Celeste.

Nubyimbri 22, 1998
Kristo nin Adí Silibrasyon sa Bolinao tan Alaminos Diyusisis.

Marso 26, 1999
Naikalamó yay Barangay nin San Roque sa ipangiliktrikuwan nan Bolinao para sa Nasyonal Pangiliktikuwan nan Alkaldi Jesus F. Celeste tan PANELCO I.

Iniro 24, 2000
Say barpor nin pitrulyo tan say Singaporean Vessel MV NOZ Shedar ket binanggá ra yay abay nan puron Santiago. Nakatampal et a pitrulyo sa libed nan puron Santiago. Nakadimanda yay babali nin Bolinao a 200 Milyon damage suit (dimanda sa nasidaan) kunran saray nangikon nin bapor.

Mayo 14, 2001
Say Awro a Iliksyon nin Nasyunal tan Lukal ket nailigido yay núnan Congressman (mimbro nin Kungriso) sa Bolinao. Si Congressman Arthur Celeste tinmaraná yay upisina na sa Hunyo 30, 2001 nin núnan Distrikto nan Pangasinan.

Pebraro 1-2, 2002
Sabtan abaw a napati-pati nin kuná a nangyadí sa Bolinao. Main nin 600 Milyon nin nasidá-sidá sa industriyo nan agrikultura tan inbayrunminto nan kustal.

Pebraro 8, 2002
Nakunsidido a Gawad Pangulo sa Kapaligiran nin Ilog nan Balingasay a sayay Pinalista Nasyonal sa Kategurya nin Ilog sa Heroe’s Hall, Malacanang Palace, Manila.

 

Nangyayadían nan Bolinao

Saray mangaadal nin nangyayadí ay wanra ket kasan nakadukyuminto nin no káno yay nakaestablisado yay Bolinao. Balé natepren ray main kano nin dekrito taga adí nan Ispanya nin makaestablisado yay babali nin Bolinao. Main anamaet nin nakadokyuminto sa taon nin 1575, saray Kastilá, si Kapitan Pedro Lombi tan saray sanribo nin kolonos a saray nakapundado a núnan establisimyinto sa Bolinao.

*Say Municipal Council tan say birtud nan Resolusyon Bilang nin 104, ay nangyadí sa Septyimbri 19, 1988 ay ginwá yay Hulyo 25, 1575 nin Awro a Pundasyon nin Bolinao para sa patron santo, si San Diego el Grande.

Ngaran nan Bolinao

Say ngaran nan Bolinao ket tolo ray tarúman nin istorya. Say núnan istorya ket wana, nangibwat yay ngaran konan kayo nin pamulinawen. Intaw kano, abaw a kayo nin pamulinawen sa rigrig babay sin nako saray Ilokano sa Bolinao. Balé sawanin, kasay nan makákit a wanti nin kayo.

Say nikarwa nin istorya ket wana, abaw tuloy kano a kuná nin monamon intaw sa Bolinao tan saray tutawon nin Tagalog, Bikolano tan Bisayan ningaran ray tin kuná, wanra bolinao.

Say nikapitlo nin istorya ket wana anamet, sin rinmaté saray Kastilá main kano nin maganagana nin balasang a ngaran na Anao. Sitin balasang, maryu-maryó ya kano sa sirong nan kayon boli-bolinao. Ket main anamaet a tubobáyo nin anak nan Pangungulo sa sayan babali a nákit nayay balasang nin ampaparyó tan nakikortihado ya konan tampor. Balé saray matua nan balasang ipakikasal ra si Anao no iyalis rayay Awtoridad nan Pangulo sa lugar nan nangibwat si Anao. Itaw sara lí nin mag´in pangulo sa sitin babali, tan say ngaran nan babali a nagwibwat sa Boli-bolinao and Anao.

Main et nin raruma a wanra, say ngaran nan tubobáyo ket Bolido, naka-meaning ya nin alaki tan magsen. Sitaw si balasang anamaet ket say ngaran na a Malinao, naka-meaning ya nin clear barámo sa ilog nin Libsong. No ikalamó saray rwan ngaran, Bolido tan Malinao, nakalap yay ngaran nan babali nin Bolinao.

Nareperinsya yay Bolinao Bank tan Municipality of Bolinao.

Nangyayadían Nan Binubolinao

Say lingwahi, saritá udino irgo nin Binubolinao ay nangibwat sa pamilya a saritá nin Sambal. Walo saray ngámin nin saritá tan naggrupo sara et nin tolo a katigoryo nin etniko:

            Agta: Abelen Agta, Ambala Agta, Bataan Agta

            Ayta: Mag-Anchi Ayta, Mag-Indi Ayta

            Sambal: Bolinao (Binubolinao) Sambal, Botolan Sambal, Tina Sambal

Saray tutawo nin Sambal ket itaw sara sa Talugtog nin Sambalis itaw sa amyanan-panrupan (northwest) lugar anggan sa babó nan panrupan lugar sa Pangasinan.

Wanan adalan lingwistika ket say saritá nin Sambal, kapada ya nin Sinaunang Tagalog sa lugar nin Tanay, Rizal. Say wanan siti layi ket ay nangibawat saray tutawo a mag´irgon Sambal sa lugar nan Tanay, Rizal. Balé kano, sin rinmaté saray tutawon Tagalog a nangibwat sa Masbate tan Mindoro sa 6,000 B.C., naturor saray núnan tutawo sa lugar nan Sambalis.  

Say historya nan probinsyan Pangasinan ket wana saray grupon etniko a Sambalinyos nin nangibwat sa Celebes, nako sara sa raruman lugar nan Pangasinan tan nangwá (nag´establiska) saran bubabali. Bilang sarayti nin bubabali nakalamó yay babali ni Bolinao, Anda, Bani, Burgos, Agno, Alaminos, Mabini, tan Infanta. Sarayti nin bubabali ket nasakop sara intaw sa Probinsyan Sambalis.

Sawanin, saray nakapag´irgo nin Binubolinao itaw sara sa babali nin Bolinao tan sa puro nin Santiago tan sa puro nin Kabaruyan.

Reperinsya a nangibwat sa: NCCA.gov.ph tan ISIS.CSUHayward.edu