Nangibwat sa Wikipedia Tarúman Nin Binubolinao
Say kamínan nan bulan no maundayon ya matkap no adti ka sa babon lutá. No adani ka sa ikwador nan babon lutá mákit may maundayon bulan nin umimis.

Say Tarúman a Pangibwatan ran
Bulan tan Bubituen
Tinungtong na sa Binubolinao si Masiken Oswí


Nangibwat sa demosathene.blogspot.com

Sin saytaw saray tutawo wanra usay yay bulan tan taker liey nin bubaton mabli a saray bubituen. Wanra et say langit maabot ya no ipánat may takyay mo sa atágay. Wanti yay tarúman kano.

Sinsaytaw main sayay babali nin itaw ya sa butlay nan gagawá. Saray pagtatalon ra ket byas tan mais tan sa panaon nin pangyayatab abaw tuloy mayatab ra sa sarban pananaon. Saray sayan kabalian iti sa babali sísaray kabalian na ni Paryá. Saray tutawo iti sa babali ket makatanda-tandá sara ngámin nin maong. Si Paryá nakatandaan ya itaw nin magana-gana yan babayi.

Main sayay pakatandaan kuna nin kawánan nayan tuloy a anron sabot nan maseda. Wanan tarúman marangas ya kunan siti tan saray raruman bubalasang sa babali ket maimbel sara kuna. Tan si Paryá rabay-rabay nayti. Marangas ya nin síyay bituen sa babali. Kanyá say wanan tarúman naynay yan mangandá maong sa bakas na laluyna kunan anroy mangisit nin sabot na. Si Paryá kawánan na talaga a sabot na. Inawru-awro yan mangwan mabanglon burak sa sabot na tan agamiren naet a masileng udino mapirak usay nin maundayon. Kai na gapo nin ipakudit a sabot na no kai say sangkaandaan tamó nin agamiren. Taman no mako ya sa gawá na suluten nay naisuloy mablin bubato a naigalet sa sabot na tan naitaker sa liey na.

Sayan awro mampamayo yan mais tan aday kunan kayon álo tan ásong, ket si nanay na nákit nay mablin bubato a naikater sa ulo tan liey na tan say usay nin naigalet sa sabot na. Nikapuet naya nin galaten na ngámin in kapres sa gawá na. Kanyá si Paryá kinating na ngámin a mablin bubato tan usay na sa langit nin sa tágay kuna. Baná ta rabay nan dalien a gawá na, namayo yan maong a nitágay nan tuloy a ásong na. Kai naya naaraman nin mampagketan nayay langit nin umatágay anan umatágay baná sa pagket na. Mayá say langit ket anggan yayna sa atatágay nin mikalamó saray usay tan mablin bubato na. Kanyá wanin pay nangyadí nin nag´in saray bulan tan bubituen.

Ani rabay nan wanadti: Andí ka mapaga sa kasan alaga nan andá. Say gawá múna yapó. No abaw tuloy a kaaguman udino say bukod nin pakasawaan ket lamang nin madyá-dyá a bubagay nin talagan kalalwan.