Múdit Kalintutúdoy-
ni Joy Illaga

Tarúman Nin Binubolinao

Sin saytaw, saray kalintutúdoy tingkapen rasaray duká nin ának tan tayien rayay bebey nin maisadá. (tarúman)

Tarúman ran Kalintutúdoy tan Baké
Nitungtong na sa Binubolinao ni Masiken Oswí


Kalintutúdoy nin Masilyaw a Dinmupa sa Sanga-ni Mark Yang

Sayan awro, sa ugtiawro say siri ket unon amot na, main pan sayay kadó nin kalintutúdoy a mapagal ya baná sa eteng nan kalulupad na. Pinanggep na nin dumpá ya sa sayay sangan kayo pinggat makapainawa ya. Balé kunan sitin kayo piikapan rayayti a kábawan nin bubaké.

Legleg nin man´agamiren nayay pakpak na nin mamaypay kunan bukod na, main sayay baké nin kinmadani kuna, ket wana, “Oy! Ani man´gaw´en mudti, makaundó nin mangayam-kayam?”

“Mangadó kamo pa! Ilalwan ko tamó a aburuyan muyo pa nin makapainawa akudti kunan sitin sanga ta unon amot yay awro,” wanay kalintutúdoy nin maalumamay. “Manlumpad ako sin buklas ket unon amot tan pagal ko a kai kuyna nin makatuloy.” wanan nikalamó.

“Talaga?” wanan baké nin mantuyá-tuyaen. “Kai mi gapo aburuyen a matapó nin mangayam-kayam bilang sa kumo nin makapasirong iti. Lumakwan kayna!” wanan masager ket nangalap yan sanga a binasyo na kunan kadó nin mangayam-kayam. Balé say kalintutúdoy unon paspas na, ket limupad-lupad yayna báyo nan baké a nakagket kuna. Madalí yan sinmublí kunan busat nan adí, tan dinmarom naya kuna. Unon sager nan adí pa ket pinanggep nan lumaban sara kunran bubaké. Kanyá nangibakí yan tuloy manglalaban na kunan adí ran bubaké nin mangiyater nin pakatugá:

 

 

 

Adí ran Bubaké

Apo,
Baná ta main sayan baké
sa ayupá mo nin nangrumí kunan busat ko, pinanggep koy labanen takamo ngámin nin tampor.”

Kalintutúdoy


Bake-ni Piotr Wojtkowski
 

Nakakális yay adí nin baké kunan pakatugá. Wana kunran naibabakí, “Aburuyen muyay adí muyo tan saray manglalaban na nin mako sa paglabanan tan mákit ra lí nin maong lumaban saray manglalaban ko.”

“Kai mo tandá a man´ibaritá mo, adí nin marumí,” nangumbat rasaray naibabakí. “Kai mo pa kumon nin mangukom báyo mayadí yay laban.”

“Kalawakaw kamo!” tináway nan adí ran baké. “Umugot kamo tan ibaritá muyoy ubat ko kunan mag´uuray muyo,” tan pinalakwanan na saray kadó nin mangayam-kayam.

Sin nagámuran nayaytin ubat, binibilin nan tampor saray manglalaban na nin mako sara sa paglabanan, ket kai sara gapo nin nangawit agamiren nin kilaban.

Sa kapresan, saray bubaké rinmaté saran manggágetan nin mabyat balbal ra. Mísa tinmáway yay adí ran bubaké. “Balbalen mo sara ngámin a manglumpad nin mangayam-kayam!”

Sin narngé nayaytin bibilin, nigan-gan nasaray manglalaban na nin dumpá sara sa waleng ran kaaway ra. Mísa saray bubaké tinmaraná saran mampangket kunran kalintutúdoy ket dinumpá sara sa waleng ran kalalamó ra. Saray kalintutúdoy ket unon paspas ra tan kai sara gapo nagket; balé saray bubaké nabalbalan sara ngámin nin miuknod. Sa kalápusan, saray makabat nin kalintutúdoy pananalo sara kunran magsen balé kalawakaw nin bubaké.