Rurem Syam-Puló Pito
ni Maliz Ong

Tarúman Nin Binubolinao

Say Tarúman a Pangibwatan ran Rurem
Nitungtong na sa Binubolinao ni Masiken Oswí


Nangibwat sa wikipedia

Sa tutarúman saray Kapri sísaray alalakin tutawon mangisit tan miikap sara sa kukayon baliti sa rarem nan tatalon. Main ugalí ra nin naynay ran manabako.

Sin saytaw, sin malagó ya et a babon lutá, kasa pay rurem nin manirong kunan makapasinit silag nan awro. Sa awro ket mátmot tuloy kanyá kai magwá miikap sa malumon didikot udino mamasyar sa pupurod, say byay makapainawa tamó sa kunan ray´ep nan ranom udino makapasirong sa kunran kalalakyan nin kukayo.

Main pay sayan kapri a mampaningkap nin sirong kunan sangkámutan nin ugtiawro. Nalabasan nayay lalawak nin tabako a main alaki kayon baliti. Unon kalakyan tan unon tágay na ket maabot ya layi a langit. Si kapri inulí nayay puon kayo anggan naabot nayay magsen nin sanga a makáget sa byat na, tan itaw yan nakapainawa sa sirong.

Saray kapri rabay-rabay ra pan manabako kanyá nanutdot yan tutanaman nin tabako sa lalawak. Tinmaraná yan nanamako nin mampanangla-sanglap tan mampanayse-paysep ket unon abaw asok nin linmuwá sa bebey tan árong na. Báyo yan nanamako napnó yay siri nin asok tan maabo yaynay langit. Kaaram-aram napagawan nay main nin sakalako. Say siri rinmay´ep ya tan kasa gapo anay alina sa yupá. Sa unteng na nilwá nayay ulo na kunan baliti tan naner’ep ya sa langit ket inmingas ya. Say asok sa mampanabako na ket dinminep sa langit tan tinmuloy nin umalaki. Unon abaw tan kubpal anay asok pa nin naiyadi yaynay awro. Kasa gapon siri nin makapaysep kunan asok ket nabatí ya sa langit sa pagnayon. Anggan sawanin saray tutawo mákit rayayti et nin wanran “rurem.”