Isla De Los Ladrones
Luis Pérez das Mariñas
1593 udino 1595

Puró nin Tutulisan

Say kasuratan udino pamasawan a wanran Boxer Codex naisurat ya sa 1595 tan main alimbawaan ran tutawo a nagibwat sa nagsikabarang kamimínan sa Pilipinas sin sa panaon nin rinmaté saray Kastilá. Purok sa pakaulitan tan sa kikit nin nangyadí sa Pilipinas tan sa rarumay nagsikabarang nin balyan, main pitumpuló-limay gurit-guritan nin makulí kunran tutawo nangibwat sa kamimínan ra tan say maiduman sulot ra. Main et labin limay gurit-guritan nin mangipákit saray tawon kalaumawan sa pupuró nan Pilipinas. Sa pakateper say nakaúnawan nin nagkamain kunan sitin kasuratan síya si Luis Pérez das Mariñas, siyay anak nan Gubirnador Hiniral Gómez Pérez das Mariñas, balé saray Sangli udino Sangley (saray tyina udino intyik sa Pilipinas) pinatyan raya sa 1593. Si Luis nisusunor nayay tatay na sa Upisina nin Gubirnador Hiniral sa Pilipinas. Kunran saray gubirnador ran Kastilá matkap ray mangwá nin pakaulitan sa kamimínan nin inuray ra.

Say nakatandá a mísan nangikon kunan sitin kasuratan síya si Amo nan Ilchester. Say kasuratan sakop ya sa panenepan na sin say bali na nabumba sa talikdas nin nangibwat sa siri sa gira nin 1942. Mísa nailakó yay kasuratan kunan mangangakay Charles Ralph Boxer, síyay mapakayadí sa adal nin Adayó Baytan. Mangikon ra sawanin sara sa Pamamasawan nin Lilly sa Pag´adalan nin Indiana.

Kunan sitin kasuratan, mákit sa maslag kulí saray tutawo intaw nin Tagalog, Bisaya, Sambal, Kagayan udino saray Ibanag tan Ita sa Pilipinas. Say gawá nin magkulí maipákit yay mangungurit nin banglí tyina ya baná sa inagamir nan papil, tinta tan pinta.