Tugtog nin Pasko tan Pakateperan

Ama Mi
Rev. Father Ganaden

Mangararwa
Madam Aurora De Perio

Pasko
Sinurat na ni: Kai tandá

Abaw et nin tugtog nin pasko tah pakateperan sa Gawá a Literaryo nin Binubolinao

Sumublí sa Tugtog

Nabyan na ni Angelina Ganapin
Naaburuyan yay pangagamiren.

Ama Mi
Sinurat na ni: Rev. Father Ganaden
 
Ama mi sa langit mapasanto kumon a ngaran Mo
Miká sa kumi a nagdian Mo
Unuren mi kumon a nakem Mo
Iti sa lutá bilang sa langit
Byan Mo kami pa sawanin
Kanen min inawru-awro
Tan kádwan mo kami sa kukasalanan mi
A bilang pangingangadó mi kunran nagkasalanan kumi
Tan andí Mo kami ibin umaburoy sa tukso
Ipal´is Mo kami sa sarban maraet.

Sumublí sa Ababo

Nabyan na ni Wilfredo M. De Perio
Naaburuyan yay pangagamiren.

Mangararwa
Kuntribusyon na ni: Madam Aurora De Perio

Ave Maria Purisima
Simpikado kon sibida
Say muna min ikutana
Nibi nan Diyos maabig a yabi mangararwa

O balin napno galang
Mangimanes kamon mimarmar
Sa mangkutanan man-umay-ay
Kokararwan mampumukaw

Say ugali ket wanti
Sa primero nan bulan Nobiyembre
Sarba mi ngamin mogot iti
Kivesperas sa pista mi

Sawanin ta visperas mi na
Pista mi nin kukararwa
Ni aburoy na Namarsa
Nibi na komin inawa

O inay ko iti koy na
Anak moyon mankumutana
Ta kikiten ko pa tana
A inendengan moyon pada-pada

Ay inay ko ani nay tepel mo
Tawagan kata kai ka umbat gapo
Kasa kay na layin asikaso
O, sikoynay nalingwanan mo

Ta nailitra sa puso ko
Ado labin kasa gapon paso
Laloy na sin nibwat ako

Sumublí sa Ababo

Nabyan na ni Wilfredo M. De Perio
Naaburuyan yay pangagamiren.

Pasko
Sinurat na ni: Unknown

Sitin yabin mapalaway tan
Yabin kai sukat elekan
Ta si misyas ni anak yay na
Sin alas dosen yabin kasan kurang
Si Ninyoy mapa-ngaranan
Si Emmanuel mapa-ngilaban
Kutamoy na ma-ngigalang
Ta pigaw ado ray magamuran

Pastores umarak kamoy na
Ta pigaw, rumiga tamon sarba
Ta si misyas, ni anak yayna
Sin alas dosen yabin kasan kurang
Si Ninyoy mapa-ngaranan
Si Emmanuel mapa-ngilaban
Kutamoy na ma-ngigalang
Ta pigaw ado ray magamuran

Sawanin ta narate anay
Yabin kasan kipada
Rumiriket atamon sarba
Ta si misyas ni anak yay na

Kanya naud nako kamid ti kumuyo
Kumikit tan tumero
Tan kidawat aginaldo
Onseta o no sinsilyo
Binungey o no patupat

Kanya naud no main
Ibi moyoy na sawanin
Ta adayo et a balin
Ke-en mi ngamin
Ke-en mi ngamin

Sumublí sa Ababo