Gawá nin Literaryo
Kurido, Berso,
Tugtog tan Dasal

Gawá a Literaryo nin Binubolinao

Saray nakapatandá maong nin puwita (poeta) tan turbador sa Bolinao sin saytaw, sísaray nanurba tan nanurat a kurido, berso, tugtog tan dasal a nangibwat sa pabyan nin byay a pinarsa ran bukod, sa napakákitan ra, udino sa palabasan panaon tan sa karabayan ra.

Saraytin gawá nin literaryo nasurat sara sa Binubolinao, say saritá a nagibwat sa Sambal tan nailakuan saran saritá nin Ilukano, Pangasinan, Pampango, tan Kastilá.

Sin saytaw, say Munisipyo nin Bolinao ket nakalamuan ya sa Sambalis ket mampag´in yay saritá tamo nin kasan kapada. Baná sa limitasyon sa kamínan nan Bolinao, naglat ya sa Prubinsyan Sambalis tan naikalamó ya sa Prubinsyan Pangasinan.

Saray mimbro nin SIL (Summer Institute of Linguistics) dinenep rayay máran nin surat a gawá nin literaryo a nangibwat kunran núnan tutawo sa Bolinao pigaw maiká sara sa kumputer. Kunan siti maipriserba tan maipabáyo yay pakákitan ra ta máran saray nan tuloy a susurat. Kanyá sawanin makapabasa tan makapákit ray surat nin Binubolinao kunran saray sumunor nin mantubó nin magsaritá nin Binubolinao.

Naikalamó saraytin gawá nin literaryo iti sa Binubolinao.org baná sa painaburuyan ra a kanayon ran nanurat tan nanurba. Ipakisalamat sara anamaet sara sa Bolinao Musiyo tan Bolinao Linwahi Sintro sa pakakalapan nan sitin gawá.