Tungtong Nin Binubolinao
Sitin libro, main istorya na nin nagibwat sa Pilipinas.
Nasurat ya sa Inglis tan makapasaliw ya sa
amazon.com.

Si Baké Tan Si Pag´ong
Si nagibarita sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Manuk-manok nin suwit-suwit
Taruman nin Aleman a pinataros na sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Si Magtatalon Binula nayay Dimunyo
Si nagibarita sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Si Apunibulinayen Tan si awro
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Lumawig Sa Babon Lutá
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Magbangal
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Lumabet
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Sa taraná
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Si awro tan si bulan
Nipataros sa Binubolinao ni Oswi Castellano

Si Baké tan si Pag´ong
Nangibaritá sa Binubolinao na ni Oswí Castellano

Saya nin awro, si Baké nakapisná nayay Pag´ong sa dalan, tan tinepet naya, “Adti ka mako?”

“Mako ko maningkap nin kanen ta tulon awruynan kai ko et nin nakapangan,” wanan Pag´ong.

“Mabitil ako anamaet,” wanan Baké, “sin miruwan atamo nin mabitil, mako tamuyna edet a maniningkap nin kanen ta kumurikor anay tiyan tamo.”

Nag´in kamuko saran tampor saraytin ruwa tan tinmuloy saran nag´irgu-irgo sa dalan ta no pumaspas yay udas ra. Kapingmatan, si Baké ket nakákit yan abaw a malutó bunga nin kayon batag sa kaadayó.

“Ay, mabista yayti nin mákit ko,” wanan Baké. “Kai mo paet mákit a bungá nin nakabitin sa kayon batag?” Tinudó nayay kayon batag. “Katay bista ra ket makataway ko sarayna.”

Balé si Pag´ong kai naet mákit ta makapoy yay mata na. Kai na makit anggan kinmadani sarayna sa kayon batag. Katay rigsa ra sarayti a ruwan kamuko. Nabsoy yay bitil ra sa kákit tamó nin malutó bunga.

Baná ta kai na maulí a kayon batag, pinasuet nayay baké a síyay umulí sa kayon batag tano makaipanabó ya lí nin batag kuna. Umulí yan tampor si Baké. Nangwá yaet nin tekrean na ta tinmaraná yaynan mangan a bungan batag. Nalingwan naynan tampor a manginabog nin batag kuna ni Pag´ong a mantumágan sa yupa. Tinmáway ya si Pag´ong balé nagpate-patelek ya si Baké. Kinan nayay lupis nin batag et tan kai naet a marabay nin mami kunan kamuko na a maanos nin manduma-dawat sa sirong nan kayon batag.

Karam aram, sinmager yan talaga si Pag´ong kunan siti. Iniisip na a gumalé ya kuna ni Baké. Sin mampangan yaet si Bake, si Pag´ong nangalap yan naspa-naspak nin sarming. Tinayak nayayti sa puon nan kayon batag báyo ya nin inmadi sa sirong nan sayan abab nin adani. Pinilí na yayti ta main a daikleng nin butbot nan abab tano main siri nin makasrep.

Si Baké kai na nápos ngámin a batag ta abaw tuloy. Abaw et a makipákan kunran sayay alaki nin pamalian. Balé nangan ya anggan nabsoy yayna. Sin kinmayupá ya napaidapan yayna. Sabtan tedem a naspa-naspak nin sarming. Nasugat-sagatan ya pati say matitib´ey nin gamet na. Si Pag´ong ket naisep na nin nakabalé yayna tan kai yaynan masager wantaw sa núna.

Sawanin balé si Baké ket sabtan sager na sa sitin naipasirib kuna. Tinmaraná yaynan mampaningkap kunan Pag´ong ta rabay nayan patiyen. Mainsan ana balé kai naet nákit si Pag´ong tan mapagal yayna. Tinmekré ya sa adanin abab. Inmalaki a sager na baná sa pagal-pagal na kunan Pag´ong.

Náteng yaynan mantumekré kunan abab a mampanemtem ya no adti kadí yaytin Pag´ong. Ambó saraynan kamuko balé kaawayan sarayna. Baná ta natekrean nayay abab nin itaw yay Pag´ong sa sirong na, kai ya makapatinek si Pag´ong. Main maingar-ingar na ni Baké balé kai na tandá no adti a kamínan yaytin tunoy. Kalansuyutan, pinatágay nayay abab nin tekrean na tan itaw nákit nay kaawayan nan Pag´ong.

“Ay! Iti ka namain!” binuburway na. “Dumasal kayna ta malpas yaynan biyay mo.”

Ginametan nayey iley nan Pag´ong ta binitbit naya sa rigrig nan ilog. Iti na kumon nin patiyen. Nangalap yan ásong tan al´o tan nangwá yan alaki nin pamuuran ta rabay nan taltalen anggan bilang yaynan pulbos udino puuran nayay Pag´ong anggan mati ya. Sinadiyá nayayti ngámin tan tenepet nayay Pag´ong no rabay nan mataltalan udino mapuuran. Nipaingangádo ya si Pag´ong sa biyay na, balé si Baké kai naya ingaren. Si Pag´ong nibaritá na kuna ni Baké nin rabay naynan mataltalan udino mapuuran balé andí naya itampal itaw sa ilog. Sin nayadí nan nargné ti, si Baké, pati mandumayá yay gamet na, binitbit nayay Pag´ong sa ririg nan ilog. Mísa naya nin nangalap ngamin a gesen na anggan binasiyo nayay Pag´ong sa butlay nan ilog.

Sabtan rigsa nay Pag´ong tan pinakakálisan nayay Baké ta binubulá naya. Tinmangoy ya sa ababo nan ilog tan kinantiyawan nayay Baké wanan, “Kamínan koy iti sa ilog tan babali koy iti et.”

Sabtan sager ni Baké kunan sitin nanyadí a linmuang ya. Kai naynan tandá a gaw-gaw´en na. Karam aram linmukso ya sa butlay nan ilog kuna ni Pag´ong, balé narebreb yay Baké.

Sin saytaw, saray baké tan saray pag´ong naynay saran mangkaawayan.