Kansyon Nin Bolinao
(Plakan SiDi)

Sitin plakan SiDi ay saray katutubó nin tugtog sa binubolinao. Nakalamó
sarayti nin kansyon:

Burak A Mariga
Kinansyon ra ni:
The Never Twelve

Matinek Yay Yabi
Kinansyon na ni:
Johnny Cabrera
Ginitara na ni:
Federico Consul

Ririket
Kinansyon na ni:
Carlito Damasco

Inadó A Malamang
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Kumpliminto Nan Pusó
Kinansyon ra ni : Amor Carolino tan Antonio Gale
Ginitara na ni: Alejandro Acosta

Wanti Pay Adó
Kinansyon na ni:
Carlito Damasco

Madlaw Koy Ugalí Mo
Kinansyon na ni:
Carlito Damasco

Karmá Ko
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Awro Yaytin Mariga
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Gara-garaw
Kinansyon ra ni:
The Never Twelve

Peteg Payti Main
Kinansyon na ni: Amante Celino

Makadlaw
Kinansyon na ni: Amante Celino

Burak A Mariga
Kinansyon na ni:
Johnny Cabrera
Ginitara na ni: Federico Consul

Burak Nan Bolinao
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Malamang
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Belen Babalin Daité
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Maabig A Pasko
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

O Gloria Sa Mundo
Kinansyon na ni: Amante Celino
Naggitara: Federico Consul

Bituen A Maslag
Kinansyon ra ni: Rhoda Carolino tan Socorro Sanchez

Mansangit Yay Pusó
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara: Federico Consul

Pag´aadal
Kinansyon na ni:
Johnny Cabrera
Ginitara: Federico Consul

Baybay Adó
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara: Federico Consul

Sawanin Akoyna Nakákit
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara: Federico Consul

Bituen A Maslag
Kinansyon na ni:
The Never Twelve

Kasaw Ringgas (Tulá)
Makapangyadian
Ringgas (Tulá)

Tinarúman na ni: Amante Celino

Odosia (Tulá)
Tinarúman na ni: Amante Celino

The Never Twelve
Amor Carolino-Pangulo
Alejandro Acosta-Maggitara
Arnalbo Arnolfo
Benjamin Caacbay
Armando Caalaman
Danilo Caan
Johnny Cabrera
Antonio Gale
Arsenas Gale
Francisco Genato
Sautiago Santiago
Godwin Villareal

No rabay moyoy copya nin CD, mag´imil kamo sa Vernacular Media Bagabag udino suratan muyo sara sa Vernacular Media, PO Box 2270 CPO, 1099 Manila. Tel. 02-722-6186. Ikalamó yay CM-numero. CM-281.

Sumublí sa tugtog

Saray lirikas nan Kansyon Nin Bolinao (Plakan SIDI)
ay nabyan na ni Mr. Villamor Carolino
nin main asusiasyon na kunran SIL Vernacular Media, Philippines
Naaburuyan yay pangagamiren.

Burak A Mariga
Kinansyon ra ni: The Never Twelve

Burak a mariga
A man´ibgan ran rway mata
Síkay liwa-liwa sa pusó a sidudusa
Bangno yumabina sa udas mibusyag ka
Say banglo moy kasan kipada
A man pismak lawas ana
Sin wangkoynan masanglap
A banglo mon mampismak
Nakem koy nadagdag
Sa komo mampangikap
Iyaburoy mo pa kumon
A get´en tan iyator
Sa pusó ko, sa pusó ko
Sa pusó kon mampangiyator nin labí sa komo idáton
Ta bukod mon peteg a liwa-liwan magnayon
(Repeat)
Siin wankoyna...magnayon.

Matinek Yay Yabi
Kinansyon na ni: Johnny Cabrera
Ginitara na ni: Federico Consul

Matinek yay yabi udas pangangálek
Mapalná yay siri karambar nayay amot
Sam´it nan taynep ko binangunan kon tampor
Baná sa ringgas mo síkan síkay man´aduen
Lalo naod byay no síkaynay mákit ko
Mapunas ya ngámin idap a man´irangepen
No mapanemtem saray andá a ugalí mo
Kai gapo malingwanan anggan mauyos yaytin byay.


Sumublí sa babó

Ririket
Kinansyon na ni: Carlito Damasco

Ririket koy mantagá-tagánan mutyá kan kinawa-kawánan
Subor kan mampilataan nan pusó kon mangkabarangan.
Ta nakaabri yay kerep si pusó koy kai mittinek
Say iliw koyna tan ibeg a mapastang kan ririket
Taga ipasak a pangngikit sa dayó tan bilang kon mangkákit
Mati koyna mangipala-palangit ket kai kaynamaet maalis
Ta mabulá ya main a mata pata-pataynawen nay kasa
Buklas ugto paet patpaapon man tamurawen koy dalan tan taaw
Ta bilang koynan mantaga-tagánan a síkay mapadírapan
Reyeng man o adapey ubra
Sa bukod o main nin bisita
Barang-barang anay istudya ta pirmin maitambay ka
Bangno kasaynan matagánan sublien anay piikapan
Say lalako koy aya-ayam ta síkay piruráram
Mataman yumabinan matinek kai gapo maayat a elek
Bangno wangkoyna nin nituglep
Mibarikwas ta síkay nataynep.


Sumublí sa babó

Inadó A Malamang
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Ay, inadó kon malamang
Kasa kayna angankon badánan
Sarban gusto mo, lawas koyna inaburuyan
Main akoyna nin keen
Síkan sansyay patanidan
Dapot say adó ko komoy nabyay.
Andí kumon pagtrayduran
Ta karma ko tumanay paidapen
Samantaloy sa lwá ko tan bereng
Pariyna inadó ta byay koynay galaten
Ta pinggat maglat akon gurá mo sa nakem
Ta pigaw kai nakoyna mákit
Sa mata mo ta síkoy mapait
Ta a-yen pusuan kadí a kai makatpel
Gumereng sumangit...
(Repeat all)
...ay sumangit


Sumublí sa babó

Kumpliminto Nan Pusó
Kinansyon ra ni: Amor Carolino tan Antonio Gale
Ginitara na ni: Alejandro Acosta

Say kupliminto mo kasayna anganko nin badánan
Balé say adó mo miruba-rubarí a lamang
Mangadó ka pan wamo awit moy kalamangan
Mabista ka pan babayi ket misagrap a kanakman
Kai ko sintiren a adó koy isyay moyna
Bukod sintiren koy pialu-aluyon moyo
Mangibwat sa baytan anggaynadtaw sa bali moyo
Ay, dismuladon tuloy ta umpay a tawag moyo.
Mangadó ka pan wamo awit moy kalamangan
Mabista ka pan babayi ket misagrap a kanakman
Kai ko sintiren a adó koy isyay moyna
Bukod sintiren koy pialu-aluyon moyo
Mangibwat sa baytan anggaynadtaw sa bali moyo
Ay, dismuladon tuloy ta umpay a tawag moyo.


Sumublí sa babó

Wanti Pay Adó
Kinansyon na ni: Carlito Damasco

Wanti pay adó no ted´en raynan sidaen
Abaw anay rumsan pangibwatan nin pásel
Undó anay walna no bigra raynan syayen
Páno naynan linkod a maikarsil sa bereng
Dublin kaidapan a makapasangit
Baná sa ilalo mampiisip-isip
No lingkod a misyon ket nin sumangit
Sin saytaw a tyimpo sin síkoy gusto mo
Bilang akon balitok a man´atur-atoren mo
Sin nakákit kayna nin mutya sa mata mo
Bigra moynan nipulisay a adó ko komo
Tampor pay isip ta kasaynan magawá
Baná sa ilalo kon kai masimbawá
No isip-isipen koy kadukaan karmá
Kasayna nin lugar ko sa komo manaritá.


Sumublí sa babó

Madlaw Koy Ugalí Mo
Kinansyon na ni: Carlito Damasco

Mangkadlaw ko sawanin ambó anan bilang gindat
Maririket ka intaw tan ariglado ka lawas
Mayin edet sawanin a masager kaynan kapingmatan
Báyo-báyoy na in a uso mon kai ka kiadap
Síno ya in kadí a pulanan mampanginapan
Andí ka nin tumper ta kasa nin katutúwan
Mísa koyti ginawá a pino-pinon nin padalan
Pigaw kai ra nin mar´eb a main tan piaduan
O suldong na nin byay, galaten paynay sentimyinto.
Atap sa kanakman nin a mitagem a disgusto
No agamiren koy kalamanan nin kumuntra komo
No duká komo, ay byay, kai para duká namaet kongko
No duká komo, ay byay, kai para duká namet kongko.


Sumublí sa babó

Karmá Ko
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Undó anay naraté  karmá ko
Kasa tanan rumabay sa kongko
Mabista paynamaet a indengan ko
Perek-perekan rakon tububáyo
Kasa paynameet badánan sa alilá
Ta tepé manaoy ket mibakyá
Say bued koyna paet a ngali-ngali tumrak a dayá
No wangkoynan mako sa tupada
Isulot kwaynay báyon sapatilya
Ikwa kwa et a kinwan arandila
Ay kasa tanan tumumbok ni saya
No wangkoynan mako sa tupak
Isen akoyna nin lingap-lingap
Puon ungot ngali-ngali koynan marúpak
Kalilingap ko konran kumamat
Kasa paynameet badánan sa alilá
A tepé manaoy ket mibakyá
Say bued koyna paet a ngali-ngali tumrak a dayá


Sumublí sa babó

Awro Yaytin Mariga
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Awro yaytin mariga
Tan pinasyan palaway
A nangayat sa kontamon mabista nin kakarmaan
Kanyá iti atamo ngámin ana nin pada-pada
Baná konan sitin ukasyon ta syay maalaga
Kanyá anaod pa kumon
Inabó moyoy dispinsa
Ta ambó akon diadal
Bilang koran raruma
Ta partikular ti tamó
Ibat konan Dios a namarsa
Kanyá kisalamat ako komoyoyna nin sarba
Ta iti koyna sa aylulem samyol moyo
A anak ni kupidon sililingkod ana komoyo
Ta inabó moyo pa tanay alaki moyon ingangádo
Ta dispinsawen rako kumon sa main kablyan moyo
Iti koyna itgen iti koyna iyangga
Ta ultimo yaynayti kasaynan raruma
Ta ibat ya tamó ti konan Dios a namarsa.
Kanyá kisalamat ako komoyo na nin sarba.


Sumublí sa babó

Gara-Garaw
Kinansyon ra ni: The Never Twelve

Kai mo paray taw mauráraw
Say ririket mo kongko sin sawtaw
Anta rinmiga kasa arukwan
Mayin moyna udet liningwanan
Ibaritá mo paynay tutuo
No saytaw ket garaw-garaw mo
Ta aber dyá dyá anay maraté ko
Dapot mariga kan mákit ko
Baná ta main anan kátengan
Kanyá moy na niká nigaygay
No sa kongko kai manguman
A nisaad ko komo sin saytaw
Ket no wadí ket saytaw garaw mo
Kasan kwitan gumereng ako
Ilalwan mo, byay, ta síkay kawánan
A kai gapo sawaan
Baná ta main anan kátengan
Kanyá moyoyna niká nigaygay
No sa kongko kai manguman
A nisaad ko komo sin saytaw
Ket no wadí ket saytaw garaw mo
Kasan kwitan gumereng ako
Ilalwan mo, byay, ta síkay kawánan
A kai gapo sawaan


Sumublí sa babó

Peteg Payti Main
Kinansyon na ni: Amante Celino

Peteg paytin main a andá patbang
Lawlenged ra nin hasmin nin nangayat
Pinanemtem tan ririket a kai masamben
Kanyá naayat kamin dumaraw kíkit a mangimaton iliw
Pigaw mapuryas moy kapipilit guston niglot sa nakem
Sawanin moyna nin peteg mákit a pruwibas nin apes kapipilit
Atágay ka man ay langit pagsirbyan ta syay manepeg
Ta kasan masudí sa mata mo ambó say síkan liwa-liwa
Sa pusó kon nipisayan nipisayan kai masyay anggan-angga
Páno koynalí kasi no sayti ket kai nin maaksibi
A buluntad kon magsirbi
Rinumsik sa puso a diri
Pilit a sinsyan sumublí
Kaberengan tanan pirmi
Anggaway dusa nin patiti
No síkay pangibwatan kasan bali.


Sumublí sa babó

Makadlaw
Kinansyon na ni: Amante Celino

Nako akodti nayabi ta say tarato tay mangyadí
Sinurot taka sa duyo inumian moko sa ulo
Isen akoynan palna-palna a namunta sa kusiná
Kinamat nakon beneng ni bapá
Ta nabaluan kwa si dadá
Isen akoyna dukot-dukot
Binusbusan nakon inamot
Gurot koy mirutartok
Ay, paltak koy pakilumsot
Palayo koynan palayo
Napunta koy kubon kabayo
Arikapen kway tataklian ko
Niraramúyukan rayan lango.


Sumublí sa babó

Burak A Mariga
Kinansyon na ni: Johnny Cabrera
Ginitara na ni: Federico Consul


Burak a mariga
A man´ibgan ran rway mata
Síkay liwa-liwa sa pusó a sidudusa
Bangno yumabina udas a mibusyag ka
Say banglo moy kasan kipada
A man pismak lawas ana
Sin wangkoynan masanglap
A banglo mon mampismak
Nakem koy nadagdag
Sa komo mampangikap
Iyaburoy mo pa kumon
A get´en tan iyator
Sa pusó ko, sa pusó ko
Sa pusó kon mampangiyator nin labí sa komo idáton
Ta bukod mon peteg a liwa-liwan magnayon.


Sumublí sa babó

Burak Nan Bolinao
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Sayay awron sangkakarmaan
Nákit kwain a rupa mon sangkabistawan
Tan sain a pispis a kasan kauribay a bilang nin koralis sa taaw
Síkay karmá kain pagdwaddwawan
A tinmubó sa makarmá a lugar
A rinumsik sa sayay sanga nin rosal
A kai manales makáno man
Sayti pay kai ko tandá no mayin kinautibo may pusó ko
Sayti kai ko katarusan sayti kai ko kaunánupan
No kai mo akuen a alakin karaetan
Say patiti magawá kon ipapalaway
Síkay burak a man´apsen kon naynay
Síkay burak nay bolinao no kai ka kaadap ani nan bereng ko
O mutya ran rway mata ko
Kádwan edet ta a reng´en mo
A sa pusó ko komo man´ay´ay
Say palaway moynay komoy risibyen
Nan sitin mampangadó anan náteng.
Sayti pay kai ko tandá no mayin kinautibo may pusó ko
Sayti kai ko katarusan sayti kai ko kainánupan
No kai mo akuen a alakin karaetan
Say patiti magawá kon ipapalaway


Sumublí sa babó

Malamang
Kinansyon na ni: Jose Cahigas

Malino kan sarming a kinawa-kawánan
Inilag-ilag takan kai nin kamansawan
Kaban a balitok main taynan pyaduan
Ket wasak nin ilalo sinanlaan nin byay
Adti taka piikapen a mutya a masudí
Lawas koynan pitaynep a lugod mo tan lamí
Sa babonan mundo ay páno koynalí kadí
No kai taka mapastang mati kon madalí
Ririket koy alaki sin nakapíkit ata
Sa babo na nin mundo kasayna nin kipada
Sawá tana kumon, ay byay, ay magnayon ti tana
Say adó ko komo anggayna nin angga.


Sumublí sa babó

Belen Babalin Daité
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

O, belen babalin daité animay in a tinek
Tyó mo siray buwbituen sa sain a pangangálek
Sa komo mangibwat sumirá yay palaway
Syay ilalo nin sarba tan pangibwatan nin  byay.


Sumublí sa babó

Maabig A Pasko
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Sitin yabin mapalaway tan yabin kai sukat elekan
Ta si Mesias niyanak yayna
Sin alas dosi nin yabin kasan kurang
Si Niñoy mapangaranan
Si Emmanuel mapangilaban
Kotamoyna mangigalang
Pigaw say adó nay kagámuran
Pastores umarak kamoyna
Ta rumiga tamoynan sarba.
Ta si Mesias niyanak yayna
Sa belen a dirin kamínan na
Si Niñoy mapangaranan
Si Emmanuel mapangilaban
Kotamoyna mangigalang
Pigaw say adó naynay kagámuran
Sawanin ta naraté anay yabin kasan kipada
Rumirirket atamon sarba ta so Mesias niyanak yayna
Kanyá kamidti nin nako a mamin maabig a pasko
Tan kidawat aginaldo
Binungey uno bibingká kanyá kumon no main ibi moyoyna sawanin
Ta adayó et a Belen sublien mi lí ngámin
A sublien mi lí ngámin


Sumublí sa babó

O Gloria Sa Mundo
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

O, Gloria sa Dios a namarsa
Sítamoy rumiga
Mamuntan sarba sa Belen si manundon a kikiten
Niyanak yayna sawanin
Man´ilalwan nin náteng
Kotamoyna maglinkod koni Cristo Dios.


Sumublí sa babó

Bituen A Maslag
Kinansyon ra ni: Rhoda Carolino tan Socorro Sanchez

Mantumbuken miyay bituen a maslag
A nangibwat sa dayó sa komi nangayat
Saytin katutumbok kai mi balé tandá no gumungan ririket o gumungan dyádyá
Ket wanin man ta tineed tan ginagara
Animay pirat´anan pakisalamatan miyna
Ta ugalí nin umapes pusó umanos ka
Ta magkapagal ka yapó báyo ka uminawa
O bituen a maslag andí pa ikuyep a palaway moin nin ta síkami kumapet
Kasan kararaté no sa komi iseblet
Ta kadó kamina lí lawas mangirangep.


Sumublí sa babó

Mansangit Yay Pusó
Kinansyon na ni: Amante Celino
Naggitara: Federico Consul

Ay, mansangit yay pusó sa iliw naynan nanglápos
Sa pinabli-pablin balitok
A pinunggos nin adó sa pangawánan anaod
Baná sa eget nin pangakó
Báyo sawanin, balitok bigra kaynan naparot
Sa rway mata koynaod sa kongko mampaglinkod
Nagbaliw sira sawanin subor lwá nin bereng
Sinilyan mon pagiem a linkod koynan náteng
Ta wangkoyna wadí sin núna
Ta kasan sirbin mangator ka nin balitok a maalaga
Ta no mapamauray ka ta abaw a umibeg kona
Kanyá nepeg a iyilay ma
Kai koyna nin umibeg
Sa bagay a mákit ta mamuda nin mámet no kai tandá manimpit
Kanyá agamiren ana edet a pasinsya
Peteg a mapait ya
Masam´et balé a bunga na.


Sumublí sa babó

Pag´aadal
Kinansyon na ni: Johnny Cabrera
Naggitara: Federico Consul

Aninay nin andá sabtan nin pag´aadal
Ta sarban gusto mo tampor raka nin byan
Lalo sa bistido, sapatos tan nagsikabarang
Wanin et sa pulbos tan banglo nan rosal
No matkap moy pakulet tan say kuluriti
Tampor raka nin páwitan nin sayay tsiki
No mayadí iksamin nota moy siron alalaki
Say gastos ran matua pulos ngámin lugi
No matkap moy pakulet tan say kuluriti|
Tampor raka nin páwitan nin sayay tsiki
No mayadí iksamin nota moy siron alalaki
Say gastos ran matua pulos ngámin lugi.


Sumublí sa babó

Baybay Adó
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Abaw anay nákit ko sa babo nan mundo
A mangalilinon mutyá tan narayo-rayo
Kai yaet napukaw a ibeg nan pusó ko
Solo tamó sawanin sa nipakákit ko komo
Ibeg a nanaeg sa intiron simpit nanidá nin karakar
Tan mangyugó inisip mamin kabirengan
Tan mamin abaw sakit
Tan mangwatak kerep no kai koyti maisangit
Ta say kaalimbawaan moy kayo kan mablong
A mangidyamkidyam a sain mon bawbulong
Rabay ko pa kumon a kumapet kisirong
Sa mablin alina mo aburuyan pa kumon
Pa byay byay tanay kapadan pásar ko
No kai moko yabaten kasaynan rimidyo
Ibantak mo pay linggis a pamatawan ko
Awá ako misapdá sa baybay adó mo
Sa baybay adó mo…


Sumublí sa babó

Sawanin Akoyna Nakákit
Kinansyon na ni: Amante Celino
Ginitara na ni: Federico Consul

Sawanin akoyna nakákit nakadumog nisaklot a pag´ong
Sa tágay nan purod madidintek a bisit a lalakin tuod
Daité a tinubuan maserey a kuyokot
Sin awron Sabado nako ko nagpasyar
Kasana-kasná ko miasawan mampiaway
Tinepet ko nin tampor no ani nangibwatan
Ket kai sara kano nanigarilyon kayadí nin nagnan.


Sumublí sa babó

Bituen A Maslag
Kinansyon ra ni: The Never Twelve
Solo: Amor Carolino

Mantumbuken miyay bituen a maslag
A nangibwat sa dayó sa komi nangayat
Saytin katutumbok kai mi balé tandá
No gumungan ririket o gumungan dyádyá
Ket wanin man ta tineed tan ginagara
Animay pirat´anan pakisalamatan mina
Ta ugalí umapes o pusó umanos ka
Ta magkapagal ka yapó báyo ka uminawa.
O bituen a maslag andí pa ikuyep
A palaway mo inin ta síkami kumapet
Ta kasan kararaté no sa komi iseblet
Ta kadó kamina lí lawas mangirangep
O bituen a maslag andí pa ikuyep
A palaway mo maslag andí pa ikuyep
A palaway mo inin ta síkami kumapet
Ta kasan kararaté no sa komi iseblet
Ta kadó kamina lí lawas mangirangep.


Sumublí sa babó

Kasaw Ringgas (Tulá)
Makapangyadian Ringgas (Tulá)

Tinarúman na ni: Amante Celino

Abaw kanoy báyon gawáran makabat
A kasaw pakayadí makapakángap
Sa taaw sa babo tan angga et sa lias
Ket say wangko balé talo in nin ringgas
Ta sarban sain a kapangyadian
Magwá palabasen, magwá pal´isan
Kai mo ibereng, kai mo pagdyádyaan
Ket bukod ringgas a kai mo maadyan
Ta kasan taaw a kai ripayen
Kasan talutog a kai ulian
Kasan mámot, kasan dedlem
Ay, pagbadá no si ringgas a keen
Isen anay dyádyá no pirmi nan priso
Ta kai mo matunoy isip tan nakem mo
Isipen mo kumon no wadí a malayo
Subagen nan tampor nin pakagusto
Tan isen kayna lí nin kai makakálek
Ni mangan, ni minom kai moyna mataynep
Ta say byay tan kapapásar mon peteg
Wantaw sa nagulpin nabok nin ibeg.


Sumublí sa babó

Odosia (Tulá)
Tinarúman na ni: Amante Celino

O, dyamantin pusó a kai lumumo
Sa madta dyan apoy a kaiibig ko
Ípos may pait nin pangungurá mo
Itumang koy sam´et pangangadó ko
Ó ta sínoy wantin mampipas´an bereng
A andí nin magdyádyá no kaukulanen
Sa man´ibgan ko no wadí ta kanen
Anroy nan panaon a man´inam´inamen
Say mansakin kasan mabuyan pwirto
A kapada nin peteg pubrin pásar ko
Sungsong man sa agos tan rat´anan bagyo
Ikápos koy masadag ta syay anggawan ko
Ikámin koy ibeg tan itken koy anos
Ta awá lamang kumon ikarmá en ket miluob
Alaki may ilalon kai ka magámuran
Ikápos koy adó kai ipalamang-lamang
Ta awá kamalingon bigra man malingay
A man´ay-ay a kumon pusó kon komo pagbyay-byay.


Sumublí sa babó