Shamanism,
Catholicism and Gender Relations in Colonial Philippines, 1521-1685

Carolyn Brewer
2004

Mag´anito, Katuliko tan Pakibiangan sa kunran Babayi-Lalaki legleg sa Pamasukuan nan Pilipinas, 1521-1685

Nasurat sa Inglis. Naipákit nan manunurat a nangyayadí sa Bolinao sa taon nin 1521-1685 kunran babayi nin Katalunan tan say pagdusawan ran Kastilá kunra. Nangibuwat ti sa panuratan ran Kastilá bilang sa wanran Bolinao Manuscript. Makapasaliw yaytin libro sa amazon.com.