Pamasawan
—ni Kajoch Adras

Gawá nin Literaryo

Maikalamó iti a pamasawan nin nubila, báyo tan máran gawá nin literaryo, surat na ni Jose Rizal tan saray raruma et. No main rabay mon ikalamó iti, manurat ka sa sikami(sa)binubolinao(taldek)com.