Manlumpad nin Silawan
-ni Petr Kratochvil

Báyo Gawá nin Literaryo

Naliwaliwa kunan kabalikasan nin "Palabasen"
--ni Masiken Oswí

No maglayon kan mangumáget sa sager, mangsá tan sakit nakem ket byan naka tamó nin kumsen, sakit ulo tan sakit pangal nangibwat sa rumangetenget. Balé no palabasen muyna sumublí a kális tan say mainum´ay sa byay mo.

Kunan siti a silawan nin lumpad, mangibulos koy sager, mangsá tan sakit nakem
pinggat makakális ako namana tan mag´in mainumay a byay ko.

 

Dasal ran Kukayo sa Tatalo
Sinurat na ni Masiken Oswí

Papanemtem sa Anggawan nan Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Bulan nin Luuban sa Awro nan Ba'yon Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Rabay Gaw´en nin Báyo sa Báyon Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Sumublí sa PAMASAWAN

Rabay Gaw´en nin Báyo sa Báyon Taon
Naliwaliwa kunan tulá nin "Pangakuan sa Báyon Taon"--ni Masiken Oswí


Mangingidla-kidlap--ni Lisa Runnels

Rumaté yaynay Báyon Taon
Tan panaon anan pangakuan
Pinggat magpangakó ako nin matunong
Tan iliwá sa kanakman ko nin panilyan

Sa pag´adalan tuminek pa a irgo ko
Sa adal talagan umaligwas
Ngámin a bulá ipatutuo ko
Sa ikap lakwanan ko

Kunran kukamuko ko mangangádo ako
Ibaýo koy nakem ko
Nin manunulong sa sarban tutawo
Maikalamó nin mapteg isip ko

Tumbuken koy bibilin ran mangangakay ko
Inawru-awro kon mangimey-kimey a lalaman ko
Si nanay ko kabilangan kuya
Anggan sa kasan dwádwa síkoy umamó

Sarayti a pangakuan ko
A mangiliwá sa kanakman ko nin panilyan
Sarínen ko maong nin sunuren
Anggan makayadí kai ko makapainawa.