Linglingo udino lingling-o nin main saran bulog. Nangibwat sa Bontoc sa amyanan Luson, Pilipinas. Maisan sa kalabin-syam anggan báyo et sa ikarwampuló siglo.

Báyo Gawá nin Literaryo

Say linglingo inagamir bilang arkos nin talinga udino sulot liey. Balé sa kalaumawan nin teper ating-ating yan main masalamangkan pakayadí nin mamin maong karmá tan mangandá rigsa sa pakaanak. Matper et main anito sa rarem nan linglingo.

Dasal ran Kukayo sa Tatalo
Sinurat na ni Masiken Oswí

Papanemtem sa Anggawan nan Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Bulan nin Luuban sa Awro nan Ba'yon Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Rabay Gaw´en nin Báyo sa Báyon Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí

Sumublí sa PAMASAWAN

Papanemtem sa Anggawan nan Taon
Sinurat na ni Masiken Oswí


Gurit-guritan nin makulí sa padil a wanan: “Nangyadí sa Panambar sa Pilipinas
—ni Carlos “Botong” Francisco.

Sa anggawan nan taon rabay ko pa nin panemtemen
Saray kapuunan ko a nangibwat sa Bolinao
Sin saray san´ili kasa sara et,
Kunran pangungulo nan babali
Saray katalunan tan bayok
Saray mamaandá tan mangingilot
Saray magtatalon tan mangunguná
Sarban kababalyan báyo kon nianak.

Kapuunan ko igalang takamo
Sa pikakasaya sa kalibed-libedan muyo
Tandá muyo nin pagawan.

Sa teper muyo a main uanito sa ngámin nan sansinakban
Anggan sa sangkadayuan abot ran lulangit
Sa kábawan bubituen nin kumidla-kidlap
Sa awro a mamin palaway sa dedlem
Sa bulan a mamin kátin langon tan ararem
Sa siri nin makainawa ko
Sa rapeg nin makainom ko
Sa tutalugtog tan ualog nin tumatalon
Mákit sarban kukayo tan tutanaman
Nagsikabrang uayep tan kumayam-kayam
Kunan sitin kamimínan
Iti tamó ako nin makapabyayan.

Kunran uanito ran kapuunan ko
Kayaben koy ngungaran muyo
Aka si Abat, Aka si Ambing
Aka si Bayen, Aka si Laki
Aka si Dawan, Aka si Gansyam
Aka si Puon.

Kunran saray kukatalunan tan bubayok
A matpel sa pakatuluyan ra
Ipapanemtem takamo pa.