Manurat nin Máran Pakasuratan sa Kumputer
Magwá muyuyti nin ipayupá (download) a panuratan nin
Manurat nin Máran Pakasuratan sa Kumputer, naikalamó ya sa
panuratan nin Maran Pasasuratan a Nangibwat sa Bolinao
.

Ipayupá muyo et a
Pakaparmawan a Mamasan Máran Pakasuratan nin Binubolinao
pigaw makaparmaw kamon mamasa.

No rabay muyon manurat nin Máran Pakasuratan a nangibwat sa Bolinao sa kumputer muyo. Kalapen muyuyti a susuratan sa kumputer a wanran FONT. Sa Dudungawan (Windows) a mampangupira nin sistima, matkap muyon ipayupá (downlaod) a susuratan sa kumputer. Ngaran nan sitin susuratan: SambaliBaybayin.ttf. Iká muyo sa Control Panel/Fonts; itaw matkap muyon Install New Fonts. No agamiren muyoy Microsoft Word, mako kamo sa Format/Fonts tan pilien muyoy Sambali Baybayin; wanti ya lí nin mákit "". Matkap muyo anamaet nin mako sa Tools/AutoCorrect Options tan irpen ngámin a AutoCorrect/AutoText/AutoFormat/AutoFormat As You Type/Smart Tags.

Ipayupá muyoy Susuratan (FONT) sa Kumputer
SAMBALIBAYBAYIN.ttf
Pilien muyoy Save File.

No napilí yaynay Sambali Baybayin sa Fonts, wanti e a saray susurat nin Máran Pakasuratan sa keyboard:

Susurat nin Maaalaki sa Kumputer

Saray susurat nin maaalaki (uppercase) udino napindit a tumbok nin Shift sarayti a agamiren sa bubias nin Kitutunoy/Tumutumnoy (KT) bilang nin BA KA DA GA HA LA MA NA NGA PA RA SA TA WA YA tan saray Tumutumnoy (T) nin bukod bilang nin A E I O U.

Sarayti a tawtumbok nin manili a tumutumnoy nan bias:

Susurat nin Madadaikleng sa Kumputer

Saray susurat nin madadaikleng (lowercase), kai ya napindit a tumbok nin Shift, sarayti a agamiren sa bubias nin Kitutunoy/Tumutumnoy/Kitutunoy (KTK) udino Tumutumnoy/Kitutunoy (TK) a maibunton.

Sarayti a tawtumbok nin manili a tumutumnoy nan bias sa atágay nan bunton:

Bilang sa saritá nin TUGTOG, saray bubias (KTK) na saray TUG tan TOG. Sa saritá nin MADING´EY, say suyot bias (TK) say EY. Kanyá no agamiren muyoy madadaikleng nin tumbok, iká muyay únan surat nan bias sa ababo pigaw main kamínan nan sumunor surat nan bias sa sirong na. No suratan mo saray alimbawá nin saritá sa ababo wanti sara e:

Bilang wana sa atágay nin saray susurat nin naibunton, say surat sa ayupá nan bunton, tumitinek yay tumutumnoy na. Sarayti a tawtumbok nin agamiren sa sirong nan bunton:

Siti a tumbok a agamiren kunran susaritá nin main teglé:

Kai matkap a teglé nin sumunor sa kitutunoy:

Sarayti pa tamó a gurit nin wanran punctuation nin kwit (comma) tan taldek (period). Agamiren mo sarayti sa manurat nin nakapádengan.

No manurat nin nakapádengan, agamiren muyoy Table/Insert/Table tan columns/rows sa Microsoft Word.

Sa bubias nin KTKK a ruwaray nabuntunan sa ayupá nan bunton, matkap nin ipabutlay ya surat sa ababo. Mako kamo sa Format/Fonts báyo Character Spacing/Spacing: pilien yay Condensed tan sa By: iká muyoy 5.
Alimbawá: Kunan ngaran nin "Mark", isurat muyo yapó a "mar" , báyo ruwa ray spaces tan ikalamó muyoy "k", . Sawanin pilien (highlight) moy báyo sa Format/Fonts, báyo sa Character Spacing/Spacing: tan pilien muyay Condensed tan sa By: iká muyoy 5 pigaw maibutlay yay ababo nan bunton nin wanti: . No main gurit nan surat sa ababo nan bunton wanti e nin gaw´en bilang sa "tiks" a saritá nan "kyutiks". Isurat muyo yapó a "kyu" , báyo yay "tiks". Isurat muyo yapó a , ikalamó muyoy 1 nin space tan say gurit: , tan ikalamó anamana a 1 nin space báyo .Wanti lí a mákit muyo, . Pilien (highlight) muyoy báyo sa Format/Fonts, báyo sa Character Spacing/Spacing: tan pilien muyay Condensed tan sa By: iká muyoy 5 pigaw maibutlay yay ababo nan bunton nin wanti: . Ikalamó muyoy unan surat nan saritá tan wanti ya lí nin mákit: .

No main tepeten muyo kunan siti, sumurat kamo sa sikami(sa)binubolinao(taldek)org.

Magwá muyuyti nin ipayupá (download) a panuratan nin Manurat nin Máran Pakasuratan sa Kumputer, naikalamó ya sa panuratan nin Maran Pasasuratan a Nangibwat sa Bolinao.

Ipayupá muyo et a
Pakaparmawan a Mamasan Máran Pakasuratan nin Binubolinao
pigaw makaparmaw kamon mamasa.