Máran Pakasuratan Nangibwat Sa Bolinao

Báyo sara rinmaté saray Kastilá sa Pilipinas main ana pay atatágay pakababalyan a mayaman sa pakaugalian, pakateprenan tan pakagawaan. Kunran sarayti nákitan ra saray taga pupuro main pakasuratan ran diri ket mampanurat sarayna. Sitin máran pakasuratan nákit rayayti kunran Tagalog tan pati sa raruman kamínan sa pupuro bilang sa Iluko, saPampanga, sa Bisaya, saBatangas, saBikol, saBulakan/Tondo, tan sa Pangasinan. Main et a napakákitan sa taon nin 1987 a máran et nin pakasuratan a nákit ra sa Laguna nin naisurat ya sa wanran lipong nin gambang a nangibwat sa taon nin 900. Anggan sawanin tamó a main nákit nin máran pakasuratan a nangibwat sa Bolinao tan main et pa sawanin a taga pupuro nin tumuloy saran manurat kunan máran pakasuratan bilang itaw sa Mindoro tan Palawan.†

Wanran Kastilá nákit yayti kano say sitin “Sining” sa babalin Bolinao.

Pangibwatan nan Máran Pakasuratan
Magwá muyuyti nin ipayupá (download) a panuratan nin
Maran Pasasuratan a Nangibwat sa Bolinao
.

Ipayupá muyo et a
Pakaparmawan a Mamasan Máran Pakasuratan nin Binubolinao
pigaw makaparmaw kamon mamasa.

Say pakateperan ran nangangadal, saray máran pakasuratan sa Bagatan-Baytan nan Asya mikakanayon sara sa máran pakasuratan nin inagamiren ra sa Indiya intaw. Kunran sarayti, say máran pakasuratan nin nangibwat sa Pilipinas makapada ya sa máran pakasuratan a nangibwat sa Java, Indonesia a wanran Kawi. Makapada yaet sa pakasuratan nin Buganese tan sa námet pakasuratan a nangibwat sa puron Sulawesi.†


*Nangibwat sa ancientscripts.com

Say Máran Pakasuratan a nangibwat sa Pilipinas siti pa a wanran Baybayin. Tagalog yayti nin saritá a wanan ibaritá nin ipasurat. Naingaran rayayti et intaw nin Alibata baná ta banglí nangibwat ya kunran Arabi. Kai rayayna man´agamiren a ngaran nin Alibata baná ta saray nangangadal sawanin kasan mákit ra a pangibwatan na kunran Arabi kanyá abas yayti kano. Sa Bisaya Surat Moro a wanradtaw tan saray Bikulano Basahan a wanra tan sa Pampanga Sulat Kapangpangan a wanradtaw anamaet.† Main anan nangipangaran kunan máran pakasuratan a nangibwat sa Bolinao wanran Sambali Baybayin.

Páno a Manurat nin Máran Pakasuratan
a Nangibwat sa Bolinao

Baná ta kasan nákit nin raruman máran panuratan a nangibwat sa Bolinao, kikiten atamo a raruman máran panuratan a nangibwat sa raruman kamínan sa pupuro tan sa mikakanayon nin máran pakasuratan a nangibwat sa Bagatan-Baytan nan Asya.

Say abakada nin Binubolinao main sinásay tunoy ran susurat, ruwa ray kababarang nin tunoy; say kitutunoy udino kunsunanti tan say tumutumnoy udino bukal.

Sarayti a tumutumnoy: A E I O U.
Sarayti a kitutunoy: B K D G H L M N Ng P R S T W Y.

Saray susurat sa máran pakasuratan a nangibwat sa Bolinao main tumutumnoy tan main bias udino silaba ra. Say wanan bias saray tuluy-tuloy nin tunoy nan sayan saritá main tumutumnoy tan/udino main kitutunoy a naikalamó nin tumutumnoy ra. Kanyá say kababarang nan máran pakasuratan, siti pa a mabibiasan nin abakada udino a wanran alphasyllabary.

Sarayti a tumutumnoy:

Sarayti a bubias nin main “A”a tumutumnoy ra:

Say *Wa kai ya naikalamó sa nákitan nin máran pakasuratan balé mákit ya sa raruman pakasuratan a nangibwat sa Pilipinas kanyá naikalamó yadti baná ta banglí nalingwanan rayan Kastilá. Main talaga a bias nin Wa sa Binubolinao tan saray Kastilá ket inagamiren ray “oa/ua” sa tunoy nan “wa” baná ta wanin ya sa pakasuratan ra. Magwá anamaet agamiren yay surat nin tan ipakalamó ya kunran saraytin tumutumnoy , , tan a mangwá yay bias nin wa, we, wi, wo tan wu, bilang a ginwá ran Kastilá.


Kikiten tamuya anamaet a saray susurat nin “I(Y)” tan “E(Y)”. Sa máran panuratan ran manunurat sa Bolinao intaw inagamiren rayay pakasuratan nin Kastilá, bilang sa surat nin “Y” baná ta say tunoy na sa Kastilá ket “I” ya. Mákit yayti no kikiten tamoy susaritá nin Binubolinao a naisurat sa pakasuratan nin Kastilá:

Tan ruwaray surat nan “Y”, saray tan . Baná ta kasan raruman máran panuratan a nákitan sa máran pakasuratan, matkap tamon mamilí kunran ruwayti no ayin “I” tan “E” a surat. Pilien tamuyay “I” kunan surat nin tan “E” kunan surat nin . Baná ta mikakanayon ra saray máran pakasuratan nin Buginese tan Kawi, kikiten tamo a ginwá ra sa surat nin “E”. Sa Buganese say bias nin “pe” ra tan sa Kawi say bias nin “te” ra makapada sara sa únan surat nan “pe” tan “te” sa máran pakasuratan nin Binubolinao.

Sa sumunor sitaw say surat nin “I” sa máran pakasuratan. “Ya” yayti kumon baná ta no kikiten tamo anamanay susaritá nin Binubolinao a naisurat sa pakasuratan nin Kastilá, wanti e a mákit:

No rabay mon silyan a tumutumnoy nan surat mangwá kan gurit sa ababo undino sa sirong nan surat bilang wanti:


Say bias nin main tumutumnoy nin e/i síkay nalí nin mamilí no “e” udino “i” ya sa pamasa mo. Siti pa tamó a maidapa sa mamasan máran surat balé maingar tan makatandaan mo lí no basawen mo ngámin a balikas.

Say bubias nin main tumutumnoy nin o/u naynay yay tunoy nan “u” dapot sa suyot tamó a mag´in yan “o”. Balé no saya tamó a bias nan saritá naynay yan “o” a tunoy na, bilang sa saritá nin “mo” idino “ó”.


Taman kai ya nákit sa máran pakasuratan naikalamó yay gurit sa butlay nin bukod “”. Siti a teglé; siti yaytaw a bigrá tumgen sa bias a wanran tumgen nin glutiko. Ikalamó tamuyayti baná ta sakop ya sa abakadan Binubolinao. Kikiten tamoy susaritá nin Binubolinao a main nin teglé sa bias:

Kitutunoy/Tumutumnoy/Kitutunoy nin Bias
tan Mamatinek nin Tumutumnoy nin Bias

Say maidap talaga sa máran pakasuratan a saray kitutunoy/tumutumnoy/kitutunoy (KTK) nin bias ran susaritá. Bilang sa wantin susaritá: binagbag, tinugtog tan natektek. Sa Tagalog Baybayin pinuryan rayay duyon kitutunoy nan bias. Matkap mon pugtaan no main udino ani yay kitutunoy sa duyo nan bias. Wanra marngé tan makapatandaan mo lí a saritá no basawen mo ngámin a balikas.

Kanyá saray Kastilá nangwá saran báyon gurit nin kudos a mamatinek nin tumutumnoy nan bias pigaw kasaynan matkap nin mamugta no main udino ani yay duyon kitutunoy nan bias.

Pulos saray taga pupuro kai ra yayti gapo inakó baná ta sakalakon tuloy a bakas na tan mapanggulo nin agamiren. Pulos panuratan ran Kastilá tamó a mákit yayti a báyon gurit nin kudos bilang sa máran panuratan nin Katekismo. Kikiten tamo a ginwan ra sa Sulat Kapangpangan tan sa mikanayon nin máran pakasuratan nin Kawi sa mamatinek nin tumutumnoy sa bias. Nibunton rayay ruwan máran susurat tan say sayan surat sa bunton tumitinek yay tumutumnoy na udino mag´in yan kitutunoy nin bukod.

Arigen tamo a ginwá ran Kapangpangan tan Kawi pigaw maikalamó yay duyon kitutunoy nan KTK bias pigaw kai tamo matkap mamugta no main udino ani yay kitutunoy sa duyo nan bias. Tan kai tamo matkap agamiren nin ambó sakop nan máran pakasuratan bilang yay gurit nin kudos a ginwá ran Kastilá. Kanyá no isurat muyoy susaritá nin binagbag, tinugtog tan natektek sa máran pakasuratan a nangibwat sa Bolinao, wanti e a mangyadí:

Kikiten tamo anamaet a raruman ginwá ran Kawi nin mamatinek nin tumutumnoy udino say waran mangmati nin tumutumnoy.

Sa duyo mákit tamo a "t" nin main gurit nin mamatinek nin tumutumnoy.
*

Baná ta mamatinek anay tumutumnoy sa pamuntunan nin susurat, arigen tamuyti nin gurit kunran susaritá a main KKT sa bias ra. Pulos saraytin susaritá nin KKT sa bias ra, ambo susaritá nin Binubolinao udino pulos saran susaritá nin Kastilá a man´agamiren sa pag´irguwan tamo. Kanyá no matkap tamon agamiren a gurit nin mamatinek nin tumutumnoy, arigen tamuyay gurit nin ( ) kunan máran pakasuratan nan Kawi. Agamiren ya tamo sa susaritá nin ambó nangibwat sa Binubolinao. Kikiten tamuyti nin alimbawá:

Kikiten tamo anamaet a susaritá nin Binubolinao nin main KKT sa bias ra. Saraytin susaritá pulos saran pinaantedan. No isurat tamuyti sa máran pakasuratan nan Binubolinao, galaten tamuyay pinaantedan pigaw kai lí ana matkap a gurit nin mamatinek sa bias. Kikiten tamuyti nin alimbawá:

No main ruwa ray kitutunoy sa duyo nan bias (KTKK) saray ruwa ray kitutunoy sa duyo mako saran ruwa sa ayupá nan buton. Pulos susaritá a main KTKK nin bias, ambó sara nangibwat sa Binubolinao tan matalag saran agamiren. Balé wanti sara e nin ipasurat:

Saray susurat nin C F J Ñ Q V X Z a ambó sakop sa abakadan Binubolinao wanti e sara nin agamiren:

Main et wanran naisurat ya intaw a máran pakasuratan nin nakapádengan udino bertikel a mangibwat sa wanan nin mako sa wiri. Balé saray Kastilá layi a namasuet nin manurat sa nakapatagan udino nakapaidaan a mangibwat sa wiri nin mako sa wanan. Magwá anamaet nin manurat a máran pakasuratan nin nakapádengan.

Sa nakapádengan nin manurat, saray bubias nin KTK, wanti e nin ipasurat:

Saray bias nin KTKK iká muyay KK sa riking nan bias nin naibunton, bilang wanti:

Kikiten tamuya a máran panuratan nin Burak A Mariga:

Burak A Mariga nin naisurat
sa nakapádengan suratan:
Burak A Mariga
O burak a mariga
Man´ibgan kan rway mata
Síkay liwa-liwa
Sa pusó a sidudusa
Bangno yumabina
No udas mibusyag ka
Say banglo moy kasan kipada
Manpismak lawas tana
Sin wangkuynan masanglap
A banglo mon manpismak
Nakem koy nadagdag a mako sa kumo mangikap
Iyaburoy mo pa kumon
A get´en ka tan yator
Sa pusó ko, sa pusó ko, sa pusó ko
Manpanáton nin labi
Sa kumo nisápon
Ta bukod mon peteg
Liwa-liwan magnayon
Burak A Mariga nin naisurat
sa nakapatagan suratan:
 

* Lawrence Lo 1996-2010, nangibwat sa ancientscripts.com. Morrow 2002, nangibwat sa mts.net/~pmorrow. Pangilinan 2009, nangibwat sa panuratan nin Assessing the current status of the Kapampangan “pre-Hispanic” script. ♢ Cipriano Marcilla y Martin 1895, nangibwat sa googlebooks.com.

Tumuloy sa Manurat nin Máran Pakasuratan sa Kumputer.

Magwá muyuyti nin ipayupá (download) a panuratan nin
Maran Pasasuratan a Nangibwat sa Bolinao
. Naikalamó yay panuratan nin
Manurat nin Máran Pakasuratan sa Kumputer.

Ipayupá muyo et a
Pakaparmawan a Mamasan Máran Pakasuratan nin Binubolinao
pigaw makaparmaw kamon mamasa.